Søg

9.5 Lavbundsarealer

Retningslinje Redegørelse Kort


Lavbundsarealer omfatter typisk afvandede eller drænede enge, moser, søer og havområder. Ved ophør af landbrugsdrift på disse arealer vil værdifulde naturområder kunne opstå naturligt eller gennem naturgenopretning. Derfor bør disse områder friholdes for byggeri og anlæg.

Retningslinjer

9.5.1 Lavbundsarealer fremgår af kortbilag 9.5.

9.5.2 De udpegede potentielle vådområder skal friholdes for byggeri og anlæg mv., hvis det pågældende byggeri eller anlæg kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

9.5.3 Det skal gennem planlægningen sikres, at de udpegede potentielle vådområder ikke overgår til andre formål, som vil være i modstrid med intentionen om at skabe vådområder.

9.5.4 For lavbundsarealer , der ikke er omfattet af udpegningen gælder, at de så vidt muligt skal friholdes for byggeri og anlæg, der kan forringe muligheden for at genskabe værdifulde naturområder.

Redegørelse

På kortet (kortbilag 9.5) er angivet de lavbundsarealer, der er udpeget som potentielt egnede vådområder efter Miljøministeriets cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998. De udpegede lavbundsarealer kan genoprettes som vådområder med henblik på at mindske kvælstofudvaskningen til havmiljøet og forbedre naturindholdet i området. Der gælder dog særlige regler for internationale naturbeskyttelsesområder, hvor disse vil blive berørt af genopretning af vådområderne, jf. bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 2003 med senere ændringer, om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder.

Lavbundsarealer omfatter typisk afvandede eller drænede enge, moser, søer og havområder. Udstrækningen af lavbundsarealerne kan ses på miljøportalens hjemmeside under arealinfo. Ved ophør af landbrugsdrift på disse arealer vil værdifulde naturområder kunne opstå naturligt eller gennem naturgenopretning. Derfor bør disse områder friholdes for byggeri og anlæg. De potentielle vådområder er udpeget blandt lavbundsarealerne efter kriterier i 'Cirkulære om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder'. Retningslinjerne forhindrer ikke byggeri og anlæg, der er nødvendige for den jordbrugsmæssige drift. Sådanne anlæg skal dog så vidt muligt placeres og udformes under hensyntagen til mulighederne for en eventuel fremtidig naturgenopretning.

Slagelse Kommune vil gennem dialog med lodsejere forsøge at genskabe den naturlige vandstand på lavbundsjordene.


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Vil du vide mere