Søg

9.4 Landskab

Retningslinje Redegørelse Kort

Landskabet i Slagelse Kommune er præget af de såkaldte morænelandskaber. Moræne er de mere eller mindre bakkede landskaber, isen efterlod efter sidste istid.

Landbruget præger store dele af landskabet med de dyrkede marker i dag – krydret med natur, ådale, skov og en del gods- og hovedgårdslandskaber.
Som noget helt særligt og værdifuldt findes landskabet mod dobbeltkysten, mod syd som er enestående, også i national sammenhæng.

Landskabet behandles i denne kommuneplan 2013 på en ny måde, idet der er anvendt den såkaldte landskabs-karakter-metode, som udgør en ny metodik inden for værdisætning af landskaber. 

Retningslinjer

9.4.1 Landskabstemaet fremgår af kortbilag 9.4.

Kortet består af to lag – et strategisk mål og en landskabstype. For at finde den retningslinje som gælder for det enkelte område skal der altså forholdes både hvilket et strategisk mål (skravering) og landskabstype (farve) der gælder for området:

Ådal - (grøn)
Beskyttede ådale (vandret skravering)

9.4.2 I beskyttede ådale kan ikke beplantes, opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Dog kan der gives tilladelse til byggeri eller installationer, der medvirker til at formidle områdets kvaliteter. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.

9.4.3 Beskyttelse af oplevelsen af den beskyttede ådal vil veje tungere end benyttelseshensyn. 

Ådale der skal vedligeholdes (lodret skravering)

9.4.4 I ådale kan ikke opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Dog kan der gives tilladelse til byggeri eller installationer, der medvirker til at formidle områdets kvaliteter. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.

9.4.5 Der kan etableres en sammenhængende beplantning i ådalen af klimahensyn såfremt beplantningen henholdsvis tilpasses områdets nøglekarakter, ikke udvisker oplevelsen af ådalen, samt ikke overskrider 10 m randzoner langs vandløb. 

Småbakket landskab - (orange) 
Beskyttede småbakkede landskaber (vandret skravering)

9.4.6 I de beskyttede småbakkede landskaber kan der som hovedregel ikke beplantes, opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.

9.4.7 Beskyttelse af oplevelsen af det små-bakkede landskab vil veje tungere end benyttelseshensyn. 

Småbakkede landskaber der skal vedligeholdes (lodret skravering)

9.4.8 I de småbakkede landskaber bør der ikke beplantes, opføres nødvendig bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik. 

Morænelandskab, der kan ændres (skrå skravering)

9.4.9 I visse dele af de småbakkede landskaber, der kan ændres, kan bebyggelse, etablering af tekniske anlæg, beplantning mm. etableres efter konkret vurdering på baggrund af områdets nøglekarakter.

Landbrugsflade - (sand)
Beskyttede landbrugsflader (vandret skravering)

9.4.10 På den beskyttede landbrugsflade kan der som udgangspunkt ikke beplantes. Nødvendige anlæg og bebyggelse skal etableres under hensyntagen til det omgivne landskab samt landbrugets udviklingsmuligheder og arronderings-forhold. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik. 

Landbrugsflader, der skal vedligeholdes (lodret skravering)

9.4.11 På landbrugsflade kan beplantes, etableres nødvendig bebyggelse og anlæg under hensyntagen til det omgivne landskab samt landbrugets udviklingsmuligheder og arronderingsforhold. Byggeri skal som udgangspunkt tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik. 

Landbrugsflader, der kan ændres (skrå skravering)

9.4.12 I visse dele af landbrugsflade, der kan ændres, kan bebyggelse, etablering af tekniske anlæg, beplantning mm. etableres efter konkret vurdering på baggrund af områdets nøglekarakter.

Kystforland (lys blå)
Beskyttet kystforland (vandret skravering)

9.4.13 På det beskyttede kystforland kan der som hovedregel ikke beplantes, ikke opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Dog kan der gives tilladelse til byggeri eller installationer, der medvirker til at formidle områdets kvaliteter. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.

9.4.14 Beskyttelse af oplevelsen af kystforlandet vil veje tungere end benyttelseshensyn. Se desuden retningslinjer for kystnærhedszonen.  

Kystforland, der skal vedligeholdes (lodret skravering)

9.4.15 På kystforland kan ikke opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Dog kan der gives tilladelse til byggeri eller installationer, der medvirker til at formidle områdets kvaliteter. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabet. Se desuden retningslinjer for kystnærhedszonen.  

Kystforland, der kan ændres (skrå skravering)

9.4.16 I visse dele af kystforlandet, der kan ændres, kan bebyggelse, etablering af tekniske anlæg, beplantning mm. etableres efter konkret vurdering på baggrund af områdets nøglekarakter. Se desuden retningslinjer for kystnærhedszonen.  

Ø - (blå)
Beskyttet ø (vandret skravering)

9.4.17 På den beskyttede ø skal bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik. Se desuden retningslinjer for kystnærhedszonen

Særlige forhold 
9.4.18 Graveområderne udlagt i Regionens Råstofplan kan udgraves uanet tilstand og udpegning, når der er meddelt gravetilladelse. Efterbehandlingsplan skal sikre at områdets nøglekarakter respekteres og genetableres.  

 
Redegørelse

Med den nye kortlægning af landskaberne i Slagelse Kommune, ophæves det tidligere Vestsjællands Amts udpegning for det åbne land. De nye retningslinjer forholder sig udelukkende til landskaber og dets forskellige udtryk i netop Slagelse Kommune.

De beskyttede landskaber, uanet landskabstypen, skal betragtes som Slagelse Kommunes værdifulde landskaber. Lovgrundlaget er Planlovens § 11, mens præciseringerne er beskrevet i 'Oversigt over Statslige Interesser i Kommunalplanlægningen 2013'.


Med den nye kortlægning er kommunens landskaber blevet opdelt i fem landskabstyper: ådale, småbakket dødislandskab, landbrugsflade, kystforland samt øer. Vurderinger og analyser har resulteret i tre strategiske mål: beskyt, vedligehold og ændr.

Retningslinjerne er differentieret i forhold til den enkelte landskabstype, så der for hver enkelt landskabstype gælder forskellige retningslinjer alt efter hvilket strategisk mål, der er gældende.

Landskabsplanlægningen i Slagelse Kommune tager udgangspunkt i et statsligt krav om et opdateret beslutningsgrundlag og en anbefaling om at anvende landskabskaraktermetoden (LKM) til denne proces. Dette blev tillige understøttet af et kommunalt ønske om at lave en landskabskarakterkortlægning i kommuneplanperioden 2009 - 2013.

Slagelse Kommune vil med den nye landskabsplanlægning sikre, at planlægning i det åbne land styrkes, samt at der i øvrig sektorplanlægning gives mulighed for i højere grad at integrere landskabsinteresser.

Landskabsplanlægningen bidrager dermed til en forbedret sagsbehandling efter planloven, giver input til øvrig planlægning i det åbne land samt til at kvalificere øvrig planlægning i det åbne land. Herudover giver kortlægningen mulighed for, at landskabet kan tænkes ind i fremtidige kommunale planer og programmer.

Landskabskortlægningen har bidraget at kvalificere øvrige åbent land-temaer som skovrejsning, geologiske bevaringsværdier samt placering af større husdyrbrug. 

Baggrundsrapport for udpegning af landskarakterer
Baggrundsrapport for udpegning af landskabskarakterer i Slagelse Kommune  "Landskabet i Slagelse Kommune", heri fremgår hvilke nøglekarakterer det enkelte område vurderes til at have.

Ad 9.4.18
Regionale råstofinteresser fremgår af Region Sjællands Råstofplan og kan ses på: www.regionsjaelland.dk

 

Vil du vide mere