9.3 Kystnærhedszone

Retningslinje Redegørelse Kort

Slagelse Kommune har en kystlinje på 180 km. En kystlinje, der er meget varieret. Lige fra de mange sommerhuse mod nord til de bakkede landskaber mod syd. En spændvidde, der rummer en høj grad af både benyttelse og beskyttelse. Presset på kysten har gennem tiderne været stort, og der er fortsat mange interesser på spil i kystlandskabet. Slagelse Byråd ønsker med sin vision at sikre kystområderne og udnytte dens muligheder for rekreation og smukke oplevelser.

Kystnærhedszonen er en zone udlagt i et bånd på 3 km fra kysten og er fastlagt i Planloven – siden 1992. Zonen er udelukkende en planlægningszone, der er udlagt for at sikre, at der ved enhver planlægning inden for denne zone overvejes, at der kun gennemføres nødvendige anlæg og udvidelser. Kystnærhedszonen gælder for alle land- og sommerhusområder. For kystnære byområder gælder der andre regler, som fremgår af planloven.

Retningslinjer 

9.3.1 Kystnærhedszonen fremgår af kortbilag 9.3.

9.3.2 I kystnærhedszonen må der kun etableres ny bebyggelse og anlæg, som er afhængig af en kystnær placering. Det skal sikres, at åbne kyster fortsat kan udgøre landskabelige helheder, hvor natur og landskab har høj prioritet.

9.3.3 
Byggeri og anlæg i kystnærhedszonen kan kun ske, når der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for kystnær placering, f.eks. eksempel vindmøller, byudvikling i kystnære byer, ferie- og fritidsbebyggelse ved bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelse samt anlæg til opretholdelse eller forbedring af offentlighedens adgang til kysten. Undtaget er jordbrugs- og fiskerimæssig bebyggelse.

9.3.4
 I kystnærhedszonen skal sammenhængende uberørte kystområder af landskabelige grunde friholdes for ny bebyggelse og anlæg, bortset fra jordbrugs- og fiskerimæssig bebyggelse.

9.3.5
 Eksisterende kystbeskyttelse kan vedligeholdes. Ny kystbeskyttelse kan alene etableres hvis Kystdirektoratet giver tilladelse til det. Kommunen vil anbefale Kystdirektoratet, at nødvendig kystbeskyttelse skal ske så skånsomt som muligt for kystmiljøet og de rekreative værdier.

9.3.6
 Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.  

Redegørelse

Danmark har i forhold til sin størrelse en lang og varieret kyststrækning. Kysten er en væsentlig landskabelig ressource, som bør bevares og beskyttes. Mange byer er opstået ved kysten. Senere kom sommerhusene, ofte ved de bedste badestrande. Der er pres for at øge benyttelse af kysten, for eksempel til byudvikling og rekreative formål.

Der stilles særlige krav til planlægningen af de kystnære områder. Arealanvendelsen ved kysten reguleres ved en 3 km bred kystnærhedszone, hvor man skal begrænse nye arealudlæg, der ikke nødvendigvis skal lokaliseres kystnært, og hvor man i øvrigt skal tage hensyn til kystlandskabet. Disse regler blev indført i planlovgivningen i 1992 og gælder derved hele landet og beskytter hele landets kystlinje.

I Slagelse Kommune er det åbne land, og dermed også kystnærhedszonen, blevet gennemgået efter landskabskaraktermetoden. Derfor har vi et meget nuanceret billede af kystnærhedszonen og dens landskaber og bebyggelse. Der er i zonen stor forskel på, om man kan opleve kysten, om baglandet kan ses, og om der i det hele taget er landskabelige sammenhænge mellem kyst og bagland. Derfor er der udpeget et 'kystforland', som er det område, hvor man oplever at være i nærhed til kysten.

 Redegørelse for Kystnærhedszonen

 

 

Vil du vide mere