Søg

9.2 Internationale beskyttelsesområder

Retningslinje Redegørelse Kort

De internationale naturbeskyttelsesområder kaldes også Natura 2000 områder. I Slagelse Kommune er et større areal langs kysten og på øerne udpeget til Natura 2000 område. Konkret betyder det, at ny planlægning og nye projekter f.eks. ikke må genere de gæs, der holder hvil og finder mad på markerne ved Dobbeltkysten eller på Agersø - eller skal sikre, at Klokkefrøen fortsat har gode levesteder.

Retningslinjer 

9.2.1 De internationale naturbeskyttelsesområder fremgår af kortbilag 9.2.

9.2.2 Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke gives tilladelse til aktiviteter, der forringer forholdene for de arter og naturtyper, der danner grundlag for udpegningen.

9.2.3 Inden for Ramsar-områder kan tilladelser, dispensationer og godkendelser kun gives, hvis beskyttelsen i området fremmes.

9.2.4 Fysisk planlægning, der omfatter områder, der kan beskadige eller ødelægge yngle, rastepladser eller levesteder for dyr og planter omfattet af ”Bilag IV”, kan kun gennemføres, hvis der er foretaget en konsekvensvurdering. Konsekvensvurderingen skal sikre at arternes levesteder sikres og fortsat kan anvendes.


Redegørelse

Natura 2000 områder
I Slagelse Kommune er der udpeget 2 Natura 2000 områder, som består af følgende habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder:

Habitatområde nr. 100, Centrale Storebælt og Vresen
Habitatområde nr. 143, Skælskør fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø
Fuglebeskyttelsesområde nr. 95, Skælskør Nor, Skælskør fjord og Gammelsø
Fuglebeskyttelsesområde nr. 96, Farvandet mellem Skælskør fjord og Glænø
Fuglebeskyttelsesområde nr. 98, Sprogø og Halsskov Rev
Ramsarområde nr. 19, farvandet mellem Skælskør fjord og Glænø med strandenge

I forhold til planlægningnen er det sikret, at kommuneplanen ikke er i strid med en Natura 2000 plan eller en handleplan. I udpegningen af naturnetværket indgår de landfaste dele af Natura 2000 områderne som kerneområder. På den måde er det sikret at Natura 2000-områderne, som indeholder væsentlige dele af Kommunens natur, er koblet sammen med det øvrige netværk af korridorer og naturområder i Kommunen. Ligeledes er Natura 2000-områderne en del af udpegningen til negativt skovrejsningsområde, hvilket har været et krav fra Staten ved kommuneplanrevisionen i 2009.

Kommunens naturforvaltningsindsats, herunder evt. etablering af nye levesteder for dyr og planter, vil blive prioriteret i forhold til det udpegede naturnetværk og i forhold til udviklingen i de potentielle kerneområder og korridorer. Der skal lægges særlig vægt på at forbedre netværkets funktionalitet i og imellem de internationale naturbeskyttelsesområder og for arterne som disse er udpeget for.

De internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 områderne - er en samlet betegnelse for Ramsarområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder. Ramsarområderne er udpeget for at beskytte vådområder af international betydning, navnlig som levesteder for vandfugle. EF-fuglebeskyttelsesområderne er udpeget med særlig henblik på at beskytte områder med mange trækfugle og for at forbedre vilkårene for fuglearter, som er truede, særligt sårbare eller sjældne. Tilsvarende er EF-habitatområderne udpeget for at beskytte en række dyr og planter og for at sikre visse naturtyper særlig beskyttelse.

Planlægningen for Natura 2000 områderne er bindende for kommunens øvrige planlægning. Det betyder, at de vand- og naturplaner som staten har vedtaget i 2010, skal gennemføres med kommunale handleplaner efter Miljømålsloven. Kommunens øvrige planlægning skal være i overensstemmelse med disse planer.

Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområde, planlægges nye større vejanlæg og sideanlæg (servicestationer, materialepladser o.l.), planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg, tekniske anlæg o.l. (f.eks. lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldning på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og –parker, lossepladser og anlæg for deponering), eller udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Planforslag skal konsekvensvurderes, hvis de enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Dette kan også have betydning for planer uden for områderne, hvis aktiviteterne kan forventes at medføre en påvirkning i områderne. Ved tilladelser, dispensationer eller godkendelser, der vil kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal det fremgå af afgørelsen, at der ikke sker forringelser af naturtyper eller levesteder for de arter og naturtyper, området er udpeget for, eller der på anden måde er negativ indvirkning på arterne og naturtyperne.

Natura 2000-planen fastlægger målsætninger og retningslinjer for den indsats, som er nødvendig for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus i de internationale naturbeskyttelsesområder og dermed leve op til Danmarks forpligtelser efter fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet.

Målsætningen er, at de udpegede naturtyper og arter på sigt opnår gunstig bevaringsstatus. Der er en langsigtet målsætning for de udpegede Natura 2000-områder. Indsatsen i områderne vil primært rette sig imod sikring af naturtilstanden af eksisterende naturarealer og arter i beskyttelsesområderne, sikring af de små naturarealer, sikring af naturtyper og levesteder som lovligt kan ødelægges.

Bilag IV arter
Habitatdirektivets artikel 12 indeholder krav om streng beskyttelse af forskellige dyre- og plantearter, som fremgår af direktivets bilag IV. Arterne er beskyttede både indenfor og udenfor de internationale naturbeskyttelsesområder. Det betyder, at den planlæggende myndighed eller den myndighed, der giver tilladelse, dispensation eller godkendelse, er forpligtet til at redegøre for, hvorvidt der forekommer arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV inden for de pågældende områder, som vil kunne påvirkes af planer og projekter.

 

Vil du vide mere