Søg

9.1 Geologi

Retningslinje Redegørelse Kort

De geologiske bevaringsværdier omfatter landskaber og områder med varierende geologiske formationer. De har stor betydning for vores oplevelse af og forståelse for, hvordan landskabet oprindeligt er blevet dannet. Mange geologiske landskabsdannelser er tillige iøjnefaldende og af stor æstetisk landskabelig værdi. I Slagelse Kommune er der udpeget seks områder med national interesse og otte områder af lokal interesse. I den næste revision af kommuneplanen vil de otte lokale områder blive vurderet i forhold til deres regionale interesse. Områderne fortæller om mange forskellige geologiske processer. Både dem, der sker i dag, som i de kystnære områder, men også de processer, der skabte landskabet for mere end 10.000 år siden. I områderne er der således rig mulighed for at få et geologisk kig ind i fortiden.


Retningslinjer

9.1.1 Geologiske områder af national interesse samt områder af lokal interesse fremgår af kortbilag 9.1.

9.1.2 Værdifulde geologiske landskabstræk, deres indbyrdes overgange og sammenhænge skal bevares og beskyttes. De må ikke sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring.

9.1.3 I områder med geologiske bevaringsværdier skal det sikres, at de naturlige kystdynamiske processer ikke hæmmes eller hindres ved f. eks. kystbeskyttelse.

9.1.4 Ved efterbehandling af råstofgrave i et område med værdifulde geologiske interesser skal der tages hensyn til geologien. Værdifulde profiler, der afdækkes ved råstofgravning, skal søges bevaret.

9.1.5 Er værdifulde geologiske områder truede, har Slagelse kommune mulighed for at sikre, at beskyttelsesinteresserne varetages gennem rejsning af en fredningssag.

Redegørelse

I Slagelse Kommune er følgende områder udpeget som geologiske områder af national interesse

Slots Bjergby
Korsør Lystskov
Basnæs Nor/Holsteinsborg Nor
Omø
Lejodde − Halsskov Klint
Agersø

I Slagelse Kommune er følgende områder udpeget som geologiske områder af lokal interesse

Halsskov Bakker, hatformede bakker nord for Korsør
Blæsinge Banke
Tude Å-delta
Nykobbel Kamebakker
Klarskov Kystklint
Valbygård Ås og Langebjerg
Stubberup Randmorænebakker
Stigsnæs Strandvolde

Områderne beskrives nærmere i  redegørelse for geologi.

I Slagelse Kommune er der nationalt set seks værdifulde geologiske områder. Udpegningen er foretaget af daværende By- og Landskabsstyrelsen i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). De fem af områderne er videreført fra Kystlandskabet – geologi, geomorfologi, kystdynamik, Miljøministeriet 2004. Slagelse Kommune har i forbindelse med revision af kommuneplanen udpeget otte områder af lokal geologisk værdi. Områderne er udpeget med baggrund i arbejdet med kommunens arbejde med kortlægning af landskabskaraktererne. Slagelse Kommune har på nuværende tidspunkt ingen geologiske områder af international videnskabelig betydning.

Værdifulde geologiske områder er et landskab eller en lokalitet med varierede geologiske formationer og særlig geologisk værdi, som illustrerer områdets geologiske udvikling gennem tiden, herunder de geologiske processer. Naturen i Slagelse Kommune afspejler en stor geologisk mangfoldighed, som kommunen ønsker at beskytte og skabe et øget kendskab til. Med geologisk mangfoldig forstås de variationer, der findes i de geologiske dannelser i landskabet samt de geologiske processer, som stadig opbygger og nedbryder jordskorpen. Fokus på beskyttelse af geologisk mangfoldighed er forholdsvis ny i naturforvaltnings-sammenhænge. Anbefalinger til beskyttelse af geologisk arv er fremsat af Europarådet 5. maj 2004 og med rapport fra Nordisk Ministerråd i 2000 omkring geologisk mangfoldighed.

Ved administration af lovgivningen, herunder landzonebestemmelserne og kystbeskyttelse, skal der så vidt muligt tages hensyn til de værdifulde geologiske landskaber. Kommunen tager stilling til, om der findes yderligere lokale geologiske bevaringsværdier, som bør sikres gennem planlægningen.

Udpegningsgrundlag
De nye lokale udpegninger er udført på baggrund landskabskortlægning af Slagelse Kommune i perioden 2011-2012. Miljøministeriet har ansvar for udpegning af nationale og regionale geologiske interesser. Der er dog ikke udpeget regionale geologiske interesseområder i Slagelse Kommune.

Vil du vide mere

Retsinformation

www.geosites.dk. Hjemmeside med danske geologiske lokaliteter af international værdi.

Miljøministeriets hjemmeside med kort og beskrivelser af nationale geologiske interesseområder.