Søg

8.1 Affald

Retningslinje Redegørelse KortAffald skal helst genanvendes, og det, der ikke kan genanvendes, skal brændes og udnyttes til energi. Det affald, der ikke kan brændes, skal deponeres.

Jo mere affald der kan genanvendes eller brændes, jo mindre skal deponeres. Derfor er det vigtigt at der er tilstrækkelig mulighed for at brænde og genanvende affald. I Slagelse Kommune brændes det almindelige husholdningsaffald på Energien i Slagelse, og det affald, der ikke kan genanvendes eller brændes, deponeres på Forlev miljøanlæg ved Vemmelev. Have og bio-affald komposteres i Skælskør.

Retningslinjer

8.1.1 Kommunens nuværende affaldsbehandlingsanlæg fremgår af kortbilag 8.1.

8.1.2 Forlev Miljøanlæg kan udvides jf. det udpegede anlægsområde. 

8.1.3 Udvidelse og nyetablering af affaldsbehandlingsanlæg skal etableres, så det ikke giver miljømæssige gener ifh. til grundvand, forureningsfølsom anvendelse, natur mm. Disse anlæg vil i næsten alle tilfælde skulle forholdes VVM-reglerne.


Redegørelse

Retningslinjerne for affaldsanlæg er fastsat i medfør af Planloven § 11a. stk.1. nr. 5 og bemærkninger til L571. Det betyder, at der i kommuneplanen skal være retningslinjer for lokalisering af den nødvendige kapacitet for nye affaldsforbrændingsanlæg, deponeringsanlæg samt udvidelser af bestående anlæg. Affald skal så vidt muligt genanvendes, og det affald, der ikke kan genanvendes, skal energiudnyttes ved forbrænding, således at andelen af affald, der deponeres reduceres mest muligt. Kapacitetsbehovet fremgår af kommunens affaldsplan.

Ad 8.1.1
Der er tre affaldsanlæg i Slagelse Kommune:

 • Slagelse Forbrændingsanlæg (Energien)
  Dalsvinget 11
  4200 Slagelse
 • Forlev Miljøanlæg
  Vejlagervej 4A
  4241 Vemmelev
 • Skælskør Komposteringsanlæg
  Industrivej 55
  4230 Skælskør


Ad 8.1.2
Lokaliseringen må ikke være i konflikt med miljø- og naturinteresser, lige som der skal tages trafikale hensyn i forbindelse med affaldstransporter til deponeringsanlæg. Det betyder, at nye anlæg eller et udvidelses projekt skal ledsages af en VVM-screening. VVM står for 'vurdering af virkninger på miljøet'. Der arbejdes med 'et bredt miljøbegreb', og det betyder, at vurderingen omfatter forholdet til mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv. I begrebet 'mennesker' indgår også forholdet til sundhed og socioøkonomiske forhold.

Det eksisterende anlæg og muligheden for udvidelse er beliggende inden for kystnærhedszonen. Forlev Miljøanlæg har ligget på stedet i hen mod 50 år og har med tiden udviklet sig til et stort og velfungerende anlæg placeret et sted hvor miljø-generne er så få som muligt. Det eksisterende miljøanlæg, og planerne for en evt udvidelse, er landskabeligt indpassede og vil ikke stride mod de formål som kystnærhedszonen skal varetage.

Udvidelsen af Forlev Miljøanlæg har været omfattet af planlægningen siden regionplan for Vestsjællands Amt 1997.

Deponeringsanlæg skal som udgangspunkt placeres kystnært. Det betyder, at afstrømningen af grundvand sker mod havet, dvs. i området umiddelbart bag kystnærhedszonen, dog maksimalt 15 km ind i landet.

Ad 8.1.3
Det skal dokumenteres, at der sikres en sådan afstand til forurenende virksomhed, til risikovirksomhed og til enkeltanlæg, at der ikke opstår støj-, støv-, lugt- og andre forureningsgener, og at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold. Det skal også dokumenteres, at natur- og, landskabsinteresser ikke påvirkes negativt.

Affaldsplanlægningen gennemføres inden for rammerne af Miljøbeskyttelseslovens § 47 samt affaldsbekendtgørelsen og dertil hørende bekendtgørelser. Af § 13 i bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2012 om affald fremgår det, at kommunerne hvert 6. år skal udarbejde en 12-årig plan for den kommunale håndtering af affald. 

Indsatsen omkring affaldshåndteringen vil ske i samarbejde med affaldsselskabet AffaldPlus og de øvrige interessentkommuner. Indsatsområder er beskrevet i en affaldsplan. Affaldsplanen dækker perioden 2010-2020. Slagelse Kommunes affaldsplan er udarbejdet med udgangspunkt i 1. delstrategi af Affaldsstrategi 10, 2009-12 af 18. marts 2009, den tidligere affaldsstrategi 2005-08 samt udmeldinger fra Miljøministeren. 

Slagelse Kommune vil sikre opfyldelse af, at målsætningen om at affald så vidt muligt skal genanvendes, og at det affald, der ikke kan genanvendes, skal energiudnyttes ved forbrænding. På den måde reduceres andelen af affald, der deponeres, mest muligt. 

Kommunen vil sikre den fornødne affaldbehandlingskapacitet ved at fastholde den nuværende retningslinje om mulighed for udvidelse af Forlev Miljøanlæg. Desuden vil andre affaldsbehandlingsanlæg kunne etablere sig i kommunen, hvis en VVM-redegørelse viser sig ikke at være i konflikt med miljø- og naturinteresser.

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Vil du vide mere