Søg

6.1 Store husdyrbrug

Retningslinje Redegørelse Kort

Lovændringer og strukturudvikling i landbruget gør, at husdyrbrugerne kan blive væsentlig større, end det vi ser i dag – med over 1.000 dyreenheder (DE) og flere hektar under tag. De store investeringer betyder, at landbruget har et voksende behov for investeringssikkerhed. Formålet med landbrugsplanlægningen er at sikre landbrugets udviklingsmuligheder (investeringssikkerhed og forudsigelighed) og samtidig forebygge konflikter til naboer og tage hensyn til landskabs-, natur- og miljøinteresser.

Retningslinjer

6.1.1 Arealer til store husdyrbrug er udpeget og fremgår af kortbilag 6.1.

6.1.2 Udlæg af areal til nyetablering af store husdyrbrug skal fortrinsvis ske inden for værdifulde landbrugsområder eller i tilknytning til allerede etablerede bygninger.

6.1.3 Arealer udlagt til store landbrug skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan sætte begrænsninger for produktionsvirksomheder og deres fremtidige udviklingsmuligheder.

6.1.4 Store husdyrbrug skal ved placeringen sikres gode vej- og tilkørselsmuligheder.

6.1.5 Ved udvidelse eller nyetablering af store husdyrbrug skal dette ske under størst mulig hensyntagen til natur, landskab og kulturhistoriske værdier, nabobeboelser (herunder samlet bebyggelse, byzoner og sommerhusområder) og med færrest mulige miljøgener herunder visuelle, forureningsmæssige og støjmæssige gener.

6.1.6 Der kan som udgangspunkt ikke etableres store husdyrbrug uden tilknytning til eksisterende anlæg inden for natur- og landskabsfredninger, beskyttet natur og beskyttet landskab, kulturmiljøer og fredede fortidsminder. 


Redegørelse
Med ændringer af en række love, Planloven, Landbrugsloven m.fl., er der åbnet op for, at der kan etableres jordløse husdyrproduktioner samt husdyrproduktioner uden et maksimumkrav til dyreenheder (DE). Der vil dermed kunne opstå meget store industrilignende byggerier i det åbne land. Det sker for at sikre en hensigtsmæssig placering i forhold til infrastruktur, herunder i forhold til fælles biogasanlæg, som også skal anvises lokalisering i kommuneplanen.

Nye store husdyrbrug skal lokaliseres i områder, hvor investeringssikkerheden er stor og med fokus på at minimere konflikter med naboer og med natur- og landskabsværdierne. Områderne skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan sætte begrænsninger for produktionsvirksomheder og deres fremtidige udviklingsmuligheder. Store husdyrbrug er i denne sammenhæng anlæg på over 500 DE (dyreenheder). Staten pålægger kommunerne at fastlægge retningslinjer for placeringen af nye husdyrbrug på over 500 DE.

Etablering, udvidelser og ændringer af husdyrbrug er i forvejen omfattet af lov nr. 1572  om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2012. Der kræves tilladelse til udvidelse af husdyrbrug mellem 15 og 75 DE, og der kræves miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbrug over 75 DE.

De retningslinjer, der fastlægges i kommuneplanen, kan ikke tilsidesætte den normale godkendelsesprocedure efter husdyrloven. Det betyder at udpegningen i kommuneplanen skal ses som en positivudpegning, der ligger udover den normale godkendelsesprocedure efter husdyrloven.

Formålet med loven er at medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Kommunalbestyrelsen skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Udpegningen skal kun ses som en vejledning, da husdyrbekendtgørelsens bestemmelser stadig skal følges, og der ikke ved udpegningen kan tages højde for alle parametre i husdyrloven, da det også afhænger af hvilket husdyrhold, der er tale om. Områderne er udpeget ud fra deres robusthed i forhold til landskab, byer, fredninger og natur. Der vil både inden for og uden for områderne være beboelser, samlet bebyggelse og natur, der skal tages hensyn til i forhold til ammoniak og andre lugtgener.

ad 6.1.2 

Områder udlagt til store husdyrbrug er områder, hvor husdyrproduktionen primært skal søges lokaliseret.

ad 6.1.3
Der er mange parametre at tage hensyn til, når der skal findes plads til større husdyrbrug. Derfor skal områder, hvor der er plads til store landbrug, friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan sætte begrænsninger for produktionsvirksomheder og deres fremtidige udviklingsmuligheder.

ad 6.1.4
Da der ofte kører tung trafik til og fra store husdyrbrug, er det væsentligt, at der ved placeringen tages højde for infrastrukturen. Der skal også tages hensyn til afsætningsmuligheder for husdyrgødning.

ad 6.1.5
Den konkrete planlægning for og placering af store husdyrbrug skal ske på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til natur-, landskabelige- og kulturhistoriske interesser. Den konkrete arealudpegning bør baseres på landskabskaraktermetoden. Indpasning af store husdyrbrug i landskabet skal ske med færrest mulige miljøgener, såvel forureningsmæssige som støjmæssige gener. Endvidere bør indpasningen ske, så anlægget indpasses eksisterende bygninger og til området og evt. nedtones, så det ikke virker visuelt dominerende i landskabet.

ad 6.1.6
Områder, som er omfattet af natur- og landskabsfredninger, beskyttet natur, kulturmiljøer og fortidsminder samt landskaber, der gennem landskabskaraktermetoden er udpeget som særligt karakteristiske og derfor skal beskyttes, bør som udgangspunkt friholdes for placering af store husdyrbrug.

Slagelse Kommune vil arbejde positivt for lokalisering af store husdyrbrug og samtidig fremme udnyttelse af grøn energi i form af biogas.

Slagelse Kommune har foretaget konkrete arealudpegninger til placering af nye store husdyrbrug samt tilhørende retningslinjer. De udpegede områder skal ses som positivområder, hvor der umiddelbart vil være gode muligheder for etablering af store husdyrbrug. Der kan dog stadig være begrænsninger i forhold til lugt og ammoniak alt efter størrelsen på og hvilket dyrehold, der er tale om. Disse udpegninger udelukker ikke placering af store husdyrbrug uden for udpegningen, hvis de opfylder kravene i husdyrloven.
   
   
   
   
   

 

Vil du vide mere

Retsinformation

Jordbrugsanalyser

Sammenhængende landbrugsplanlægning, Inspiration til kommunerne, Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen (2012)