Søg

5.3 Kulturmiljøer

Retningslinje Redegørelse Kort

Kulturmiljøerne i Slagelse Kommune har mange ansigter: gravhøje, voldsteder, vikingeborg, broer og vadesteder, kirker, husmandsudstykninger, landsbyer samt købstæder. De er udpeget på grundlag af daværende Vestsjællands Amts fredningsplanlægning, der baserer sig på bl.a. bevaringstilstand, oplevelsesværdi, fortællinger, autenticitet, sjældenhed og egnstypisk værdi. Kulturmiljøerne kan være enkeltstående eller et fåtal af elementer af en bestemt art. De kan også udgøres af komplekse sammenhænge bestående af elementer af forskellig art og alder. Kulturmiljøerne indeholder spor især fra det seneste århundrede, men en del af dem har rødder længere tilbage i tiden og er derfor vigtige lag i vores historie. Derfor indeholder kommuneplanen retningslinjer for, hvordan vi bevarer kulturmiljøerne i Slagelse Kommune.   

Retningslinjer
5.3.1 Kulturmiljøer fremgår af kortbilag 5.3.

5.3.2 Inden for kulturmiljøer må der kun ske byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg, gennemføres terrænregulering, råstofgravning og  skovrejsning , hvis oplevelsen og bevarelsen af kulturmiljøet ikke tilsidesættes.

5.3.3 Ved opførelse af bygninger eller væsentlige til- og ombygninger inden for et kulturmiljø, skal der vises særlige hensyn for de bestående bevaringsværdige sammenhænge og værdier.

5.3.4 Hvis der inden for kulturmiljøet sker forandringer, der strider mod bevaringsinteresserne, skal der i tide udarbejdes bevarende lokalplan for området.

5.3.5 Hvis der sker ændring af forhold der er i synlig kontakt med de udpegede kulturmiljøer, skal der vises særlige hensyn til områdets visuelle værdi, samt til oplevelses- og fortælleværdierne.

5.3.6 Nybyggeri inden for eller i direkte sammenhæng med kulturmiljøer skal tilpasses den kulturhistoriske sammenhæng, som byggeriet indgår i, og bør gives et nutidigt udtryk med respekt for den lokale byggeskik.

Redegørelse
Slagelse Kommune ønsker at sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til beskyttelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, kulturmiljøer, kirkeomgivelser og fredede fortidsminder bl.a. gennem bevarende lokalplaner, byfornyelse, byforskønnelse, naturpleje og administration af lovgivningen.

Sikre at kommunens kulturmiljøer bevares for eftertiden af hensyn til den oplevelses- og fortælleværdi de indeholder.

Vil du vide mere