Søg

5.2 Kirkeomgivelser

Retningslinje Redegørelse Kort

Kirkerne er en vigtig del af vores fysiske miljøer, både i byerne og på landet. Sådan har det været i mange år, og sådan skal det være fremover. Derfor indeholder kommuneplanen retningslinjer for, hvordan kirkeomgivelserne skal beskyttes mod en udvikling, der vil ødelægge oplevelsen af kirkerne. Der er gennemført en detaljeret registrering af kirkeomgivelserne siden 80'erne. Det er disse registreringer, der ligger til grund for retningslinjerne. 

Retningslinjer
5.2.1 Kirkeomgivelser fremgår af kortbilag 5.2.

5.2.2 Inden for arealer udpeget som kirkeomgivelserne må der kun ske byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg, råstofgravning og samt skovrejsning, hvis det kan ske uden af forringe oplevelsen af kirken.

5.2.3 Såfremt nødvendig byudvikling ikke med rimelighed kan placeres andre steder end inden for kirkeomgivelserne skal det sikres, at kirkens betydning for landskabet fastholdes.

5.2.4 Ved væsentlige til- og ombygninger af eksisterende bebyggelse og tekniske anlæg, der ligger inden for kirkeomgivelserne, skal det sikres, at kirkens betydning for landskabet fastholdes.

5.2.5 Såfremt at der inden for kirkeomgivelserne sker forandringer i strid med bevaringsinteresserne, skal der udarbejdes bevarende lokalplan.

5.2.6 Slagelse Kommune har mulighed for at rejse en fredningssag for at sikre kirkens betydning, hvis et byggeri lægger op til at påføre et kirkeomgivelserne væsentlig skade.

Redegørelse
Registreringen af kirkeomgivelserne i Vestsjællands Amt i 2 omgange. Der foreligger omfattende rapporter for 12 landsbykirker i Slagelse Kommune, der er udarbejdet i 1980’erne. De øvrige kirker er registreret i 1999-2000, og disse registreringer er mindre rapporter, men indeholder til gengæld en væsentlig fotodokumentation. Købstædernes 7 sognekirker samt menighedshuse og kirker udenfor folkekirken.

I det åbne land er der 34 sognekirker og 2 valgmenighedskirker. Kirkerne i købstæderne er ikke vurderet i forhold til deres betydning for omgivelserne. Alle kirker i det åbne land er vurderet med undtagelse af kirken på Holsteinborg Slot, som er en del af herregården og dens kulturmiljø.

Der er kirkeomgivelsesområder for 36 kirker i det åbne land, og det betyder at der er retningslinier for meget store arealer med det formål at sikre kirkernes landskabelige betydning. Det betyder også, at kirkeomgivelsesområder kan komme i konflikt med ønsker om byudvikling eller etablering af tekniske anlæg. Den samfundsmæssige betydning af ændringer i kirkeomgivelsesområderne skal derfor medtages i vurderingen af det enkelte projekt. Hvis der er behov for at inddrage dele af et kirkeomgivelsesområde til byudvikling eller tekniske anlæg skal de angivne fotolinier altid friholdes for bebyggelse.

Selve kirkebygningen er ikke bygningsfredet på samme måde som andre bygninger. Der gælder særlige retningslinjer inden for Folkekirken omkring bevaring, vedligehold, og indretning af kirkerne, som menighedsrådene skal følge.

Der kan heller ikke indarbejdes bestemmelser i lokalplaner for områder ejet af Folkekirken.
I tilknytning til landsbykirkerne ligger større eller mindre fredede arealer, som skal friholdes bebyggelse mv. således at det nære indkig til kirken sikres. Fredningerne er baseret på frivillige aftaler med grundejeren. Fredningerne er gennemført af provst Johan Exner omkring 1950, og kaldes derfor Exnerfredninger.

Vil du vide mere