Søg

3.6 Støjende fritidsanlæg

 Retningslinjer Redegørelse Kort

Støjende fritidsanlæg er en betegnelse, der dækker over ethvert fritidsanlæg, der afgiver så meget støj, at det er til gene for naboer. Disse fritidsanlæg drives at foreninger, der har til formål at give borgerne mulighed for at dyrke disse fritidsaktiviteter. Der er tale om aktiviteter, som hører under Dansk Idrætsforbund, De Danske Gymnastikforeninger, og Dansk Motorsports Union. Der er altså tale om fritidsaktiviteter, der er organiserede på samme måde og i de samme forbund som mere støjsvage fritidsaktiviteter.

Retningslinjer
3.6.1 Støjende fritidsanlæg fremgår af kortbilag 3.6.

3.6.2 Støjende fritidsanlæg kan etableres i det åbne land under hensyntagen til landskabets nøglekarakter. Etablering skal som hovedregel ske på baggrund af lokalplanlægning og under hensyntagen til landskabets nøglekarakter, natur og bevaringsinteresser.

3.6.3 Der kan etableres fritidsflyvepladser, motorbaner (bilsportsbaner, speedwaybaner, motorcykelbaner, baner til roadracing), paintballbaner, korridorer og baner til vandscootersejlads og skydebaner i Slagelse Kommune efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Afstanden til nærmeste bane af samme art skal medtages i vurderingen.

3.6.4 Fritidsaktiviteter af støjende karakter i kystområder, såsom optræk af paragliders og udlejning af vandscootere mv. kan etableres efter konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

3.6.5 Ved placering af støjende fritidsanlæg skal Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes.

3.6.6 Ved placering af støjende fritidsanlæg skal Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes.

Redegørelse
I Slagelse Kommune er der følgende støjende fritidsanlæg:

• 2 flugtskydebaner – i Kirke Stillinge og i Gimlinge
• 5 riffel- og pistolskydebaner – i Korsør, Stignæs, Tjæreby (ved Skælskør), Kirke Stillinge og Antvorskov Kaserne
• 1 gocartbane – Korsør
• 1 motorcrossbane – Slot Bjergby
• 1 fritidsflyveplads – Ormeslev
• 2 paintballbane – Lille Valby og på Langøre

Støjende fritidsanlæg kan være en gene for naboer og brugere af et område. Derfor kan et sådant anlæg også kun etableres på grundlag af en meget omhyggelig planlægningsproces. Når der åbnes mulighed for at lave anlæg til støjende fritidsaktiviteter hænger det dels sammen med Byrådets vision om oplevelser, og dels sammen med den aktuelle samfundsudvikling, hvor der kan blive frigjort arealer, som hensigtsmæssigt vil kunne bruges til denne form for aktiviteter.

Støjende fritidsanlæg skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Etablering af et støjende fritidsanlæg vil normalt forudsætte en VVM-screening og som kan betyde, at der skal foretages en egentlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). 

Vil du vide mere