Søg

3.5 Stier

Retningslinjer Redegørelse Kort

Slagelse kommunes landskab og natur indbyder til at vi kan udvikle vores friluftsværdier til gavn for borgere og gæster udefra. Der er masser af natur i kommunen, og der er ikke langt til oplevelserne. Mulighederne for fysisk udfoldelse kombineret med naturmæssige oplevelser skal prioriteres højt, så det bliver rammen om et sundt og aktivt liv.

Slagelse Kommune er netop ved at udarbejde en ny stiplan (som Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013). 

Retningslinjer

3.5.1 Stitemaet fremgår af kortbilag 3.5.

3.5.2 Stinettet rækker ud over kommunegrænsen, og der skal derfor ske koordinering med Region Sjælland og nabokommunerne om linjeføringen.

3.5.3 Når der sker nyanlæg eller ved renovering af vejanlæg der geografisk kommer i kontakt med det rekreative stinet, skal der som hovedregel etableres sti der fysisk adskiller de bløde trafikanter fra den bil-kørende trafik, - samt på anden vis udføres foranstaltninger der gør den rekreative sti trafikalt logisk og sikker.

3.5.4 Prioriteringen af stinettet bliver således at strækningen fra Slagelse til Dalmose, Dalmose-Tjæreby øst for Skælskør og Dalmose-kommunegrænsen til Næstved Kommune (tidligere jernbanetracé) - får 1. prioritet.

3.5.5 Strækningen fra Korsør over Trelleborg, syd om Slagelse og gennem skovene øst på (til Kongskilde i Sorø kommune og videre øst over til Skjoldnæsholm) får 2. prioritet.

3.5.6 I forbindelse med en detailplan for stier skal sti omkring Korsør Nor indarbejdes

3.5.7 Slagelse kommune skal udarbejde en mere detaljeret stiplanlægning hvor borgerne inddrages i udformningen. En sådan detailplan skal fastlægge de enkelte strækninger i terrænet, og der skal udarbejdes en rækkefølge for stiernes færdiggørelse.

3.5.8  Befolkningens adgang til at færdes på stier og veje søges udbygget under hensyn til de berørte arealers sårbarhed over for publikumsbesøg.


Redegørelse

Kommunen målsætter og prioriterer borgernes sundhed højt. Stiprojekter er derfor et væsentligt led i kommunens opbygning af en friluftsmæssig infrastruktur. Stinettet skal kunne bringe folk til - og fra arbejde, og stier skal forbinde de attraktive områder for friluftslivet indbyrdes - og med de større bysamfund. Betegnelsen "rekreative stier" i kommuneplanen skal derfor geografisk dække hele kommunen og være et brugbart net i mere end én forstand.

De rekreative stier er primært udpeget ved en sammenknytning af eksisterende stier, stier langs landeveje o. lign. og ved at mindre veje indgår i strækningen. På disse strækninger skal cyklende og gående ydes en særlig beskyttelse hvor der er behov for det. Ud over at der i forbindelse med nye vejprojekter altid skal etableres cykelstier langs de gamle landeveje, skal der etableres adskillelse af de bløde og hårde trafikanter i forbindelse med at de større vejanlæg kommer i berøring med det udpegede rekreative stinet. Dette vil især komme til at gælde ved de nye større trafikanlæg omkring Slagelse by.

De rekreative stier etableres på flere måder: Efter forhandlinger med lodsejere om frivillige ordninger om offentlig adgang, ved optagelse af private veje som offentlige stier efter vejloven, ved åbning af gennemgående veje efter naturbeskyttelsesloven, undtagelsesvis ved ekspropriation eller ved rejsning af fredningssager. På grund af denne mangfoldighed er stinettets belægningsstandart derfor ofte meget varieret over selv en kortere strækning.

Udgangspunktet er imidlertid at stierne skal være egnede til at cykle på med almindelig turistcykel. Det skal endvidere tilstræbes at helt lokale stier i forbindelse med byudviklingen etableres så de har en logisk sammenhæng med det rekreative stinet. De rekreative stier er for gående og cyklende. Motor- og knallertkørsel vil derfor blive forbudt undtagen for de strækninger hvor stinettet følger eksisterende mindre veje. Ridning vil normalt ikke være tilladt.

Der vil med denne kommuneplan, i samarbejde med relevante interesseorganisationer, søges udarbejdet et stinet der giver mulighed for oplevelse af det alsidige og forskelligartede landskab der er et resultat af de nyligt sammenlagte kommuner. De gamle kommuners ønsker og normer for stinettet er derfor blevet tilpasset og harmoniseret.

Et andet særligt forhold ved det rekreative stinet er beslutningen om, at det nedlagte jernbanetracé Slagelse-Dalmose-Skælskør/Næstved kan indgå i det rekreative stinet. Dette anlæg vil erstatte en del af det gamle stinet udpeget af Vestsjællands Amt, og strækninger fra Antvorskov til Dalmose, der løber i kort afstand fra - og parallelt med - Slagelse-Flakkebjerg-vejen, kan få en vis trafikal betydning.

Vil du vide mere