Søg

3.3 Kolonihaver

Retningslinje Redegørelse Kort


Kolonihaver betragtes som en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Især for den del af befolkningen, der bor i etagebolig, og som ikke har adgang til private udendørsarealer, giver en kolonihave øgede muligheder for friluftsliv.

Retningslinjer

3.3.1 Kolonihaver fremgår af kortbilag 3.3.

3.3.2 Der skal udlægges kolonihaver, som dækker de lokale behov i de tre købstæder, Slagelse, Korsør og Skælskør.

3.3.3 Udlæg til kolonihaver skal så vidt muligt lægges bynært og være tilgængelige via den kollektive trafik.

3.3.4 Ved udlæg til kolonihaver skal det lokale behov afdækkes, så det sikres, at arealudlæg og behov matcher. 

Redegørelse
Vedtagelsen af kolonihaveloven i 2001 og den samtidige ændring af planloven, der pålagde kommunerne at planlægge for kolonihaveområdet, er udtryk for en overordnet interesse i, at kolonihaver fortsat skal være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

Det vurderes at der ikke er behov for yderligere arealudlæg til kolonihaver i Slagelse Kommune. Der er jævnligt haver til salg, og priserne for at erhverve en have har et rimeligt leje. Det samlede areal anvendt til kolonihaveformål i Slagelse Kommune udgør næsten 800.000 m2.

Byrådet skal tilvejebringe rammer for indholdet af lokalplaner, som sikrer, at der er udlagt bynære arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overensstemmelse med bebyggelsesforholdene og mulighederne for at udlægge kolonihaver i kommunen. Der er ikke udlagt nye arealer til nye kolonihaveområder, idet der ikke vurderes at være behov for

Det internationale kolonihaveforbund "Grüne Internationale" har som ønske og mål en kolonihavedækningsgrad på 10 % af antallet af etageboliger. Dette kan anvendes som et pejlemærke, men mere realistisk er det dog at planlægge ved at fastlægge lokale mål baseret på lokale behov, hvilket er tilfældet i Slagelse Kommune. Der er ca. 8000 etageboliger i Slagelse Kommune, og der er plads til ca. 2000 kolonihaver i de allerede etablerede områder, hvilket altså svarer til 25% af antallet af etageboliger.

Tilbud om kolonihaver opfylder de politiske mål for Slagelse Kommunes Park- og Naturpolitik, Sundhedspolitik og Fritidspolitik, hvorfor antallet af kolonihaver opretholdes.
Der forventes ikke udlagt nye områder til kolonihaver i den kommende planperiode. 

Vil du vide mere