Søg

2.5 Vindmøller

Retningslinje Redegørelse Kort

Regeringen indgik den 22. marts 2012 en energipolitisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for perioden 2012 -2020. Af aftalen fremgår, at der frem mod 2020 skal planlægges for og opstilles nye landbaserede vindmøller med en kapacitet på 1.800 MW. Kommunen skal som planmyndighed udpege områder hvor der kan opstilles større nye vindmøller samt hvor det er hensigtsmæssigt at nedtage ældre mindre vindmøller.

Retningslinjer 
VINDMØLLER OVER 25 METER

Definition
2.5.1 Store vindmøller er vindmøller med en totalhøjde over 25 m.

Placering
2.5.2 Der kan kun planlægges for, opstilles og udskiftes vindmøller inden for de områder, der er udpeget til VINDMØLLEOMRÅDER;

Der er udpeget vindmølleområder følgende steder:

1. Lyngbygård
2. Store Frederikslund
3. Næsbyskov

VINDMØLLEOMRÅDER fremgår af kortbilag 2.5

Antal og højde
2.5.3 Der må maksimalt opføres 3 vindmøller inden for de enkelte VINDMØLLEOMRÅDER. Dog kan der tillades op til 4 vindmøller indenfor et vindmølleområde såfremt det fremmer sanering/nedtagening af ældre vindmøller i kommunen.

Totalhøjde skal være 140 - 150 m

Afstande
2.5.4 Nabobebyggelse
Afstanden til fremmed nabobeboelse skal være min. 4 x vindmøllens totalhøjde.

2.5.5 Jernbaner og overordnede veje
Afstand skal være min. 1 x vindmøllens totalhøjde.

2.5.6 Radio- og telekæder
Radiokædeoperatøren fastsætter krav til afstand mellem kæde og vindmøller ift. det konkrete projekt og radiokædens type og følsomhed.

2.5.7 Luftledninger
En vindmølle skal som udgangspunkt placeres i en afstand fra deklarationsarealet for luftledninger på mindst møllens totalhøjde. Efter en konkret vurdering i samarbejde med ledningsejeren kan afstanden dog mindskes.

2.5.8 Jordkabler
Afstanden skal være min. 50 m. Efter en konkret vurdering i samarbejde med ledningsejeren kan afstanden mindskes.

2.5.9 Olie- og gasledninger
Afstanden skal som udgangspunkt være min 2 x vindmøllens totalhøjde. Efter en konkret vurdering i samarbejde med ledningsejeren kan afstanden dog mindskes.

Opstillingsmønster
2.5.10 Vindmøller inden for det enkelte vindmølleområde skal være ens, med samme rotordiameter og navhøjde, samme omløbsretning og omløbshastighed.

Vindmøller skal opstilles i et harmonisk og i forhold til landskabet letopfatteligt geometrisk mønster med en indbyrdes afstand på 3 – 4 gange rotordiameteren.

Ved opstilling af vindmøller mindre end 2.5 km fra et andet udlagt vindmølleområde, skal det tilstræbes, at opstillingen sker med parallel opstillingsretning.

Udseende
2.5.11 Vindmøller skal have 3-bladet rotor. Nacellen (møllehatten) må ikke være dominerende i forhold til den øvrige konstruktion. Harmoniforholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal tilstræbes at være 1:1,1 – 1:1,35.

Vindmøller skal opstilles på rørtårne, med tårn og vinger udført i ensfarvede lysegrå nuancer og med ikke-reflekterende overflader. Der må ikke være reklamer på møllerne. Set med vindretningen skal møllerne dreje med uret.

Internationale naturbekyttelsesområder
2.5.12 Der må ikke planlægges for vindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder.

Flysikkerhed
2.5.13 Vindmøller må ikke opstilles, så de udgør en risiko for beflyvningen af flyvepladser eller medfører gener for de radionavigationsanlæg, der betjener luftfarten.

Vindmøller med en totalhøjde på over 100 m skal anmeldes til Statens luftfartsvæsen (SLV) der fastsætter krav til afmærkning.

Lokale forhold
2.5.14 Lyngbygård:
Vindmølleområdet ved Lyngbygård er for en dels vedkommende beliggende inden for en radiokæde forbindelse. Ved konkret projekt skal det godtgøres at denne ikke brydes.

VINDMØLLER UNDER 25 METER (husstandsmøller)

2.5.15 Mindre enkeltstående mølle med en totalhøjde på op til 25 m, der er opstillet i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse.

2.5.16 Små vindmøller kan kun opstilles: i landzone, i områder alene udlagt til erhverv i byzone og på store bygninger til detailhandel med fladt tag.

2.5.17 Der kan opstilles små vindmøller på bygninger over 3 etager i visse boligområder i byzone, jf. kortbilag 2.5.

2.5.18 Små vindmøller skal opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen. Ved opstilling skal der tages hensyn til retningslinjer for natur og landskab. Der kan som udgangspunkt ikke opstilles små vindmøller i større uforstyrrede landskaber.

2.5.19 Der kan ikke opsættes små vindmøller i området syd for Næstvedvej mellem Bisserup og Skælskør. Der kan desuden ikke opsættes små vindmøller inden for vindmølleområder.

2.5.20 Små vindmøller skal placeres min. 4 x totalhøjde, målt fra terræn, til nabobeboelse. 

2.5.21 Ved opstilling af små vindmøller oven på  bygninger med fladt tag, skal vindmøllens yderste kant placeres min. 1 x totalhøjde, fra bygningens facade.

2.5.22 Horisontal-akslede (HAWT) vindmøller skal minimum have 3-bladet rotor.  

2.5.23 Mølletårn og vinger skal holdes i ensfarvede grå nuancer og udføres i ikke-reflekterende overflader. 

2.5.24 Vindmøllerne må ikke afmærkes eller forsynes med iøjnefaldende udsmykning, skilte, reklamer, tekster mv. Vindmøllerne må ikke belyses.

2.5.25 Små vindmøller skal opstilles, så de ikke forstyrrer oplevelsen af kirker, fredede bygninger, fortidsminder og kulturhistoriske anlæg samt landskaber af betydning.

2.5.26 Der kan som udgangspunkt ikke opføres små vindmøller inden for lokalplanlagte bevaringsværdige landsbyer samt andre landsbyer, der efter en konkret vurdering har så stort et bevarings potentiale, at det ikke hamonerer med opførelsen af små vindmøller. En oversigt over hvilke landsbyer der er omfattet fremgår af redegørelsen.

2.5.27 Der kan som udgangspunkt ikke opsættes små vindmøller inden for internationale naturbeskyttelsesområder.

2.5.28 Nabobeboelser må ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer årligt.

2.5.29 Små vindmøller må ikke placeres i vejes sigtelinje af hensyn til trafiksikkerheden. 

 

Redegørelse
VINDMØLLER OVER 25 METER
Regeringen indgik 22. marts 2012 en energipolitisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for perioden 2012 -2020. Af aftalen fremgår, at der frem mod 2020 skal planlægges for og opstilles nye landbaserede vindmøller med en kapacitet på 1.800 MW.

Retningslinjer for vindmøller er udarbejdet i henhold til planlovens § 11a stk. 1 nr. 5 hvor det fremgår, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg. I forhold til tidligere planlægning, er retningslinjerne i væsentlighed overført uændret dog med enkelte redaktionelle ændringer samt opdateringer i forhold til lovgivning.

Miljøministeriet har i foråret 2004 opfordret regionplanmyndighederne (de gamle amter) til at bidrage til en udbygning med nye større vindmøller som erstatning for uheldigt placerede ældre og mindre møller. Denne opgave er overgået til Kommunerne, der har overtaget planlægningen for vindmøller. Ved Vestsjællands Amts Regionplanrevision 2001 er der udpeget vindmølleområder, som reelt er de eneste steder der kan opføres nye vindmøller. Slagelse Kommune har i løbet af planperioden for Kommuneplan 2009 arbejdet på en revideret vindmølleplan. Planen er endnu ikke vedtaget derfor har Slagelse Kommune valgt at videreføre de vindmølleområder som stammer fra Vestsjællands Amts Regionplanrevision 2001. Der er udpeget 12 vindmølleområder i Slagelse Kommune.

Som et led i saneringen af ældre vindmøller blev der i 2004 indgået en aftale om den såkaldte Skrotningsordning. Aftalen blev forlænget med den politiske aftale af 2008 og omfattede landbaserede vindmøller under 450 kW. På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke en aftale om en skrotningsordning. Der er i dag to udpegede vindmølleområder (6 møller), hvor møllerne er under 450 kW. Det vurderes at de to (Bildsø og Slots Bjergby) muligvis kan rumme møller over 450 kW. Ved opstilling af vindmøller skal planens øvrige retningslinjer overholdes for så vidt angår støj og afstand til naboer, samt miljølovgivningens øvrige rammer.
I alt er der i Slagelse Kommune ca. 120  vindmøller hvoraf ca halvdelen har en kapacitet under 450 KW, mange af disse vindmøller er placeret udenfor vindmølleområder.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er vindmøller med en totalhøjde over 80 m og grupper med mere end 3 møller altid VVM-pligtige. Opstilling af færre eller mindre møller kan i særlige tilfælde være VVM-pligtige.
Ved nyopstilling af vindmøller vil disse typisk have en totalhøjde over 80 m og/eller opføres i grupper med mere end tre møller. I sådanne tilfælde skal der altid foretages en VVM-vurdering. Hermed skal der samtidig foretages yderligere vurdering og planlægning i form af et Kommuneplantillæg. Kommunen vil derfor i forbindelse med behandlingen af fremtidige ansøgninger om nye vindmøller vurdere om der bør ændres i Kommuneplanens eksisterende vindmølleområder eller om der eventuelt bør udlægges nye.

STORE VINDMØLLER
Vindmøller er møller med en totalhøjde over 25 m. Mindre møller, de såkaldte mini-, mikro- og husstandsvindmøller, kaldes små vindmøller. Se kommuneplanens retningslinjer, herfor.

Hvor kan der opstilles nye vindmøller ?
Der kan kun opstilles og udskiftes vindmøller i områder, der er udpeget som VINDMØLLEOMRÅDE i kommuneplanen.

Udviklingen har vist, at nye vindmøller bliver større og dermed har mere vidtrækkende konsekvenser for både det omgivende landskab og de omkringboende. Udbygningen med vindmøller nødvendiggør derfor, at der i planlægningen for vindmøller tages omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til landskab, natur, omkringboende, kulturhistoriske værdier og jordbrugsinteresser.

Vindmøllecirkulæret: Cirkulære nr. 9295 af 22/05/2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller.

Hidtidig planlægning
Slagelse Kommunes hidtidige vindmølleplanlægning har kun omfattet vindmøller op til 80 m. Den hidtidige planlægning har reelt været en direkte overførsel af vindmølleplanen fra Regionplan 2005 for Vestsjællands Amt, der var en direkte overførsel af bestemmelserne fra 2001. Således er den hidtidige planlægning for vindmøller i Slagelse Kommune
reelt over 10 år gammel – en årrække hvor der er sket meget omkring udviklingen af vindmøller.

Der er derved sket en omfattende revision af såvel udpegninger som retningslinjer.

Sanering af vindmøller
Det er jf. Vindmøllecirkulæret ikke muligt at genopstille eksisterende vindmøller, der ikke er placeret i et udpeget VINDMØLLEOMRÅDE. De nyeste og største vindmøller vil formentlig kunne fungere op mod 15 år endnu.

I alt er der i 2012 i Slagelse Kommune 108 vindmøller hvoraf ca halvdelen har en kapacitet på under 450 KW.

Det har gennem en årrække været muligt at sanere/skrotte mindre møller med en installeret effekt på max. 450 kW gennem div. skrotningsordner.

Hvorvidt der er gældende skrotningsordninger for mindre vindmøller pt. henvises til Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk.

Lokalisering af vindmøller med en totalhøjde over 25 m
Slagelse Kommune har udelukkende udpeget områder egnet til opstilling af store møller på 100-150 meter totalhøjde. 

Vindmølleområderne skal rumme maksimalt 3 møller i hvert område. Der gives dog mulighed for opstilling af optil 4 vindmøller i et vindmølleområde hvis det fremmer nedtagning af eksisterende ældre vindmøller i Kommunen. Det bør tilstræbes at der opsættes minimum 3 vindmøller i et vindmølleområde. Denne ”flerhed” giver en bedre helhed og harmoni i landskabet.

Følgende områder er udpeget som VINDMØLLEOMRÅDE:

1. Lyngbygård

2. Store Frederikslund

3. Næsbyskov

Områderne er udpeget på baggrund af en lang række forhold hvor mulige opstillingsområder er vurderet i forhold til beskyttelse af natur, landskaber, kulturhistorie osv. 

Der er i Slagelse Kommune mange fritliggende beboelser, mange naturområder samt en lang kystlinje der gør, at der ikke er mange potentielle opstillingsområder. Her skal der eks. henvises til, at der altid skal være min. 4 x møllens totalhøjde til nærmeste beboelse.

Kommunal planlægning
Opstilling af vindmøller inden for VINDMØLLEOMRÅDE forudsætter lokalplanlægning. En lokalplan for et vindmølleområde skal altid indeholde bestemmelser om møllernes præcise placering, antallet af møller, deres mindste og største effekt og totalhøjde samt deres udseende - herunder, at de skal fremstå ens inden for området. Der skal desuden være en bestemmelse om, at grupper af møller skal stå på én eller flere rette linjer, og at møllernes nav skal ligge i samme (vandrette eller skrå) plan over terræn. Forholdet til omkringboende inden for 500-600 m skal også beskrives, ligesom forholdet til eksisterende vindmøller inden for 2,5 km skal være belyst. Dette gælder også for vindmøller i nabokommuner.

Vindmøller med en totalhøjde over 80 m og grupper med mere end 3 møller er altid VVMpligtige – Vurdering af Virkning på Miljøet. Opstilling af færre eller mindre møller kan i særlige tilfælde være VVM-pligtige. En VVM redegørelse forholder sig bl.a. til støj skygge og refleksionbelastning.

Landskab
Vindmølleområde 1 – Lyngbygård:
Vindmølleområdet er placeret delvist indenfor landskabstypen BESKYTTET ÅDAL og LANDBRUGSFLADE VEDLIGEHOLD mod øst og vest og således omfattet af retningslinjerne 7.3.1, 9.4.2 og 9.4.3.:

7.3.1 Nye tekniske anlæg og bebyggelser, der nødvendigvis må placeres i det åbne land, og som ikke tjener det lokale jordbrugserhverv, skal som hovedregel placeres et sted, hvor de ikke er i konflikt med landskabelige interesser. Ved placeringen og udformningen af nye tekniske anlæg skal der lægges stor vægt på, at de naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative værdier respekteres.

9.4.2 I beskyttede ådale kan ikke beplantes, opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Dog kan der gives tilladelse til byggeri eller installationer, der medvirker til at formidle områdets kvaliteter. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.

9.4.3 Beskyttelse af oplevelsen af den beskyttede ådal vil veje tungere end benyttelseshensyn.

Området berører derudover udpegningen NATURNETVÆRK. En møllepark med 5 stk. 600 kW møller står ca. 1,7 km mod nordøst. En højspændingsledning løber tværs gennem mølleområdet. Der er udpeget et kulturmiljøområde omkring Fårdrup samt kulturmiljø omkring Boeslunde. Området ligger i umiddelbar nærhed til kystnærhedszonen. I umiddelbar nærhed til vindmølleområdet ligger Lyngbygård Gods (ca. 500 meter), Gerdrup Gods (ca. 2,9 km), Fårdrup Kirke (ca. 2 km), Eggeslevmagle Kirke (ca. 2,5 km), Boeslunde Kirke (ca. 2,2 km).

Landskab
Vindmølleområdet er placeret delvist indenfor landskabstypen BESKYTTET ÅDAL og LANDBRUGSFLADE VEDLIGEHOLD. Området er beliggende nord for Korsør Landevej og er karakteriseret ved sit åbne flade terræn med marker i omdrift. Mod nordøst skråner landskabet op mod Fårdrup. Mod syd er landskabet mere lukket. Området er generelt kendetegnet ved spredt bebyggelse domineret af hovedgården Lyngbygård. Vindmølleområdet berører udkanten af udpegningen BESKYTTET ÅDAL samt en begrænset del af udpegningen LANDBRUGSFLADE VEDLIGEHOLD. Udpegning af et vindmølleområde i området tilsidesætter ikke de formål som retningslinjerne vedr. landskabelige hensyn - retningslinje 7.3.1, 9.4.2 og 9.4.3 - skal varetage, særligt på grund af møllernes størrelse og landskabets karakter herunder skala.

Kultur
Vindmølleområdet Lyngbygård er beliggende i umiddelbar nærhed til Kirkeomgivelser i forhold til Eggeslevmagle Kirke og Boeslunde Kirke. Nord for vindmølleområdet er udpeget et større kulturmiljø i forhold til en markant stjerneudskiftning ved Fårdrup. Der tilsidesættes ikke hensyn til kulturmiljøer, særligt på grund af at vindmølleområdet ligger udenfor kulturmiljøer og indkigskiler til kirkerne.

Landskabsoplevelsen
Hele ådalen rummer særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Flere steder er dalbunden åben, og der er derfor lange kig flere steder i ådalen. Der er også en del udsigtspunkter med udsigt over dalen samt til Stigsnæs fra området nær grænsen til Slots Bjergby Bakkelandskab mod vil være intakt ved placering af et vindmølleområde indenfor dette område.

Sårbarhed
Ådalen har generelt en stor sårbarhed som knytter sig til sløring af terrænet og de lange kig. Derudover er de lysåbne naturtyper sårbare overfor tilgroning. Landbrugsfladen har generelt en stor sårbarhed som knytter sig til udstykninger, der ikke understøtter stjerneudskiftningsstrukturen. Området er også sårbart overfor sløjfning af levende hegn, skovrejsning eller anden form for beplantning, der vil sløre stjerneudskiftningen. Hovedgårdslandskaberne er især sårbare overfor opdeling af markfelterne. Husmandsudstykningen er derimod sårbar overfor yderligere sammenlægning af jordlodder. På baggrund af ovenstående sårbarhedsanalyse vurderes området ikke at være sårbart overfor placering af vindmøller og dermed et vindmølleområde.

Vindmølleområde 2 – Store Frederikslund:
Området er beliggende syd og vest for Store Frederikslund, nord for Vestmotorvejen i et område udpeget som BESKYTTET LANDBRUGSFLADE og er således omfattet af retningslinjerne 7.3.1 (se ovenfor), 9.4.10 og 9.4.11.:

9.4.10 På den beskyttede landbrugsflade kan der som udgangspunkt ikke beplantes. Nødvendige anlæg og bebyggelse skal etableres under hensyntagen til det omgivne landskab samt landbrugets udviklingsmuligheder og arronderingsforhold. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.

9.4.11 På landbrugsflade kan beplantes, etableres nødvendig bebyggelse og anlæg under hensyntagen til det omgivne landskab samt landbrugets udviklingsmuligheder og arronderingsforhold. Byggeri skal som udgangspunkt tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.

Området er desuden placeret indenfor et udpeget kerneområde i Kommunens NATURNETVÆRK. Vindmølleområdet er placeret op til Vestmotorvejen. Der skal foretages analyser af det visuelle samspil med nye møller i vindmølleområde 3 som ligger ca. 2 km nordvest for dette vindmølleområde og således er beliggende indenfor en afstand på 28 x totalhøjde jf. vindmøllecirkulærets bestemmelser om afstand mellem vindmøllegrupper. Vindmølleområdet ligger i umiddelbar nærhed til Store Frederikslund (ca. 500 m) og naturområderne øst for hovedanlægget, Kindertofte Kirke (ca. 300-1000 meter), Ottestrup Kirke (ca. 2 km), Sorterup Kirke (ca. 1 km).

Landskab
Vindmølleområdet ligger på de til godset tilknyttede marker i omdrift. Landskabet har karakter af herregårdslandskab med store markflader og store skovområder samt alleer. Umiddelbart øst for det potentielle vindmølleområde ligger et større skovområde (over-drevsskov) som er udpeget som kerneområde i Kommunens NATURNETVÆRK. Arealerne omkring det potentielle vindmølleområde er afgrænset af levende hegn kombineret med trådhegn. Landskabet åbner sig mod vest og det konkrete område er relativt fladt og ligger åbent på trods af at området er afgrænset af levende hegn. Nærområdet er kendetegnet ved spredt bebyggelse domineret af godset Store Frederikslund. Vestmotorvejen fornemmes ikke i landskabet omkring det potentielle vindmølleområde. Der er etableret en større jordvold langs Vestmotorvejen, hvilket har påvirket landskabskarakteren. Udpegning af et vindmølleområde i dette område tilsidesætter ikke de formål som retningslinjerne vedr. landskabelige hensyn - retningslinje 7.3.1, 9.4.10 og 9.4.11 skal varetage, særligt på grund af vindmøllernes størrelse og landskabets karakter herunder skala.

Kultur
Umiddelbart syd for vindmølleområdet mellem Vestmotorvejen og Sorø Landevej er der en fredning af omgivelser i forhold til Kindertofte Kirke. I nærheden af vindmølleområdet er der kirkeomgivelser i forhold til hhv. Sorterup Kirke og Ottestrup Kirke. Der tilsidesættes ikke hensyn i forhold til fredning af omgivelser til Kindertofte Kirke eller kirkeomgivelser til Sorterup Kirke og Ottestrup Kirke.

Landskabsoplevelsen
Området rummer flere områder med særlige visuelle oplevelsesmuligheder. De store marker op mod de dominerende skovbryn med indkig til hovedgården er det ene område og tunneldalen er det andet område. Det er vurderingen, at landskabsoplevelsen i området vil være intakt ved placering af et vindmølleområde indenfor dette område.

Sårbarhed
Hovedgårdslandskabet er især sårbart overfor opdeling af de store markflader og fjernelse af alléer. Tunneldalen er sårbar overfor tilgroning eller intensivering af driften. I forhold til områdets sårbarhed vurderes området at være robust overfor placering af vindmøller.

Antal og højde
Ved møllernes totalhøjde forstås højden målt til vingespids, når spidsen er højst over terræn.

Navhøjden er afstanden fra terræn til der, hvor vingerne påsættes.

Vindmøller i Slagelse Kommune skal have en totalhøjde mellem 100 m og 150 m.

Der kan maksimalt opstilles 3 vindmøller i et vindmølleområde. Dog kan der opstilles yderligere én vindmølle hvis det kan fremme nedtagning af ældre vindmøller.

Afstand til nabobeboelse, støj og andre vindmøller
Følgende afstande skal overholdes:

Til fremmed nabobeboelse: 4 x totalhøjde

Til andre områder udpeget som VINDMØLLEOMRÅDE: Som udgangspunkt 28 x totalhøjde

Mellem vindmøller: 3 - 4 x rotordiameter

Afstand til nabobeboelse er givet ud fra en sikkerhed omkring overholdelse af støjkrav, flimmer mm.

Støj reguleres af ”Bekendtgørelse om støj fra vindmøller”, BEK nr 1284 af 15/12/2011.

Afstandskravene gælder ikke mølleejerens egen ejendom.

Alle VINDMØLLEOMRÅDER er udpeget så de overholder afstandskravene til nabobeboelse og ved ansøgning om opstilling af vindmøller i de udlagte områder, vil hensynet til støj- og skyggepåvirkninger blive vurderet i en VVM-redegørelse.

Retningslinjer om afstand mellem møller sikrer at møllerne dels kan få den fornødne vind, dels opfattes harmonisk indbyrdes.

Udskiftning af vindmøller udenfor de udpegede områder
Vindmøllecirkulæret angiver at der ikke kan opstilles vindmøller uden for vindmølleområder. Dog kan der undtagelsesvis tillades genopstilling af en vindmølle, hvis der foreligger en særlig begrundelse, som f.eks. at møllen er gået i stykker p.g.a. lynnedslag eller lignende.

Vindmøllers fremtræden
Opstillingsmønstre
Opstilling af vindmøller skal ske så anlæggene kan opfattes som harmoniske helheder, hvorfor det er vigtigt at stille krav til ensartethed og opstillingsmønster. Møller kan opstilles på én række med samme indbyrdes afstand, eller et let opfatteligt geometrisk mønster.

Udseende
Det har stor betydning, at møllerne ved deres farve og materialevalg i øvrigt fremtræder så landskabeligt neutralt som muligt. Erfaringen viser, at grålige nuancer oftest passer til vejrlig og landskab. I henhold til naturbeskyttelseslovens § 21 må der ikke være reklamer på vindmøller. Det er ligeledes vigtigt, at den enkelte mølle kan opfattes som harmonisk, derfor er der fastsat retningslinjer for forholdet mellem navhøjde og rotordiameter.

Begrænsninger i forhold til andre anlæg mv.
Kulturhistoriske interesser
Så vidt muligt skal kirker, fredede bygninger, fortidsminder og kulturhistoriske anlæg fastholdes som betydningsfulde landskabselementer. Derfor tillægges det stor vægt, at vindmøller placeres så neutralt som muligt i forhold til væsentlige kulturhistoriske anlæg. De forhistoriske anlæg, borgrester, gravhøje o.l. kan have en markant placering, der af hensyn til såvel landskabet som områdets kulturhistoriske fortælleværdi kræver hensyntagen ved placering af vindmøller.

Radiokæder
Ved ansøgninger om opstilling af vindmøller inden for 200 meter af radio- og telekæder vil de af Kommunen registrerede radio- og telekædeoperatører blive hørt. Afstanden vil afhænge af radiokædens type og følsomhed.

Som det fremgår af retningslinjerne under ”lokale forhold” går en radiokæde forbindelse igennem området ved Lyngbygård. Ved konkret planlægning skal det godtgøres at denne ikke brydes og ejeren skal involveres.

Flyvepladser
Inden for afstande af 2,5 km fra en flyveplads og 1 km fra radionavigationsanlæg for luftfarten (VOR-stationer) forudsætter opstilling af vindmøller, at Statens Luftfartsvæsen, Flyvekontoret, vurderer og accepterer opstillingen. Vindmøller med en totalhøjde over 100 m skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen.

Belysningsafmærkning
Statens Luftfartsvæsen skal høres ved opstilling af vindmøller mellem 100 m og 150 meter mht. om møllerne skal afmærkes med belysning. vindmøller skal afmærkes i henhold til ”Bestemmelser om Luftfartsafmærkning af vindmøller” – Bestemmelser for civil luftfart BL3-11.

Forsvarets arealer
Forsvarets Bygningstjeneste skal høres ved opstilling af vindmøller inden for en radius af 5 km fra forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner.

Naturgasledninger
Baggrunden for bestemmelsen om afstand til naturgasledninger er risikoen for lynnedslag og gensidige påvirkninger. Ved overordnede naturgasledninger af stål forstås hovedtransmissionsledninger (80 bar) og regionale fordelingsledninger (16 bar). Afstandsbestemmelsen er medtaget på foranledning af Dansk Naturgas A/S.

Overordnede veje
Af hensyn til trafiksikkerheden og regulariteten på overordnede og vigtige vejforbindelser, skal der ved placering af vindmøller tages hensyn til, at der ikke må kunne ske eksempelvis nedblæsning eller udslyngning af isdannelser, vingespidser og lignende, eller optræde uheldige optiske virkninger minimum bør placeres 1 gange møllens totale højde fra vejkanten til overordnede veje. Af landskabsæstetiske og trafiksikkerhedsmæssige grunde bør vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, da det kan fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen.

Erstatningsordninger
Energinet.dk administrerer diverse tilskuds-/erstatningsordninger i forbindelse med opsætning af nye store vindmøller:

Grøn ordning:
Der kan søges om tilskud til grønne tiltag i det lokalområde hvor en ny vindmølle opstilles

Værditabsordning:
Der kan søges erstatning for værditab af din ejendom, hvis der opstilles møller i nærheden af din ejendom

Køberetsordning:
I forbidensle med opstilling af nye vindmøller skal der udbydes andele i møllerne svarende til 20%

Garantiordning:
Vindmølleopstilleren kan søge garanti for dækning af forundersøgelser til opstilling af vindmøller

Se mere på www.energinet.dk 


VINDMØLLER UNDER 25 METER
Små vindmøller
Små vindmøller er enkeltstående møller med en totalhøjde på op til 25 m, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Der foreligger tre definitioner på mindre møller som følger:

Mikromøller
Vindmøller op til 1 m² i rotorareal svarende til en rotordiameter på maximalt 1,2 m. Mølletypen er oftest monteret på taget af en bygning.Højdegrænsen for møllens placering er områdets gældende højdegrænseplan, således at det øverste punkt på møllens vingespids altid er under højdegrænseplanet.

Minimøller
Vindmølle med et rotorareal mellem 1 m² og 5 m² svarende til en rotordiameter på mellem 1,2 og 2,6 m. Mølletypen er ofte monteret på et separat tårn af hensyn til vindforhold, vibrationer og stabilitet. Højdegrænsen for møllens placering er enslydende med den for mikromøller.

Husstandsvindmøller
En mindre enkeltstående vindmølle med en totalhøjde på 25 m og derunder og med en rotordiameter på mellem 2,6 og 13 m. Møllen opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse – typisk i landzone.

Definition i henhold til lov om fremme af vedvarende energi: En husstandsvindmølle er en vindmølle med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, som er tilsluttet egen forbrugsinstallation.

Små vindmøller kan opstilles som hhv. horisontal-akslede (HAWT) eller vertikal-akslede (VAWT) vindmøller. Princippet for horisontal-akslede og vertikal-akslede vindmøller er illustreret i figur 1.


Planlægning for- og opstilling af små vindmøller
Generelt gælder for små vindmøller, at der efter byggelov og bygningsreglement skal foretages anmeldelse med fornødne beskrivelser og dokumentation til Slagelse Kommune, inden opstilling. På baggrund af Kommuneplanens retningslinjer for opstilling af små vindmøller i landzone skal der foretages en sagsbehandling af enkeltansøgningerne efter landzonebestemmelserne, før små vindmøller kan opsættes.

Ved ansøgning om opstilling af små vindmøller i byzone, skal det i hvert enkelt tilfælde sikres, at påvirkningen af nabobebyggelse i forhold til støj, skyggekast og flimmer minimeres. Derudover skal vindmøller overholde de bestemmelser og rammer som fremgår af gældende planlægning for det pågældende område vindmøllen opstilles i.

Muligheden for at opstille husstandsmøller med en totalhøjde på op til 25 m over terræn, afhænger af den landskabelige påvirkning, afstanden til omkringboende, dimensionerne på den bebyggelse, som møllen opstilles i tilknytning til mv.

Afstande
For små vindmøller gælder efter vindmøllecirkulæret ikke faste krav til afstanden til nabobebyggelse med videre i forhold til totalhøjden, dog skal opstilling af små vindmøller som udgangspunkt overholde en mindsteafstand til nabobebyggelse på 4 x totalhøjden.

Udseende
Der er i de seneste år opstillet små vindmøller, som har en 2-bladet rotor. Disse møller virker, efter Slagelse Kommunes vurdering, forstyrrende i landskabet, hvorfor der fremover stilles krav om at horisontalakslede (HAWT) vindmøller som minimum skal have 3-bladet rotor. Det har stor betydning, at møllerne ved deres farve og materialevalg i øvrigt fremtræder så landskabeligt neutralt som muligt. Erfaringen viser, at grålige nuancer oftest passer til vejrlig og landskab. I henhold til naturbeskyttelseslovens § 21 må der ikke være reklamer på vindmøller.


Landskab, natur- og kulturhistoriske værdier
Den primære miljøpåvirkning ved opstilling af små vindmøller er den visuelle påvirkning af landskabet og dets kulturhistoriske indhold. Påvirkningen skyldes blandt andet den hurtigere rotation af rotorbladene sammenlignet med store moderne vindmøller, hvilket især er tydeligt, når de to mølletyper står i samme landskab.


En anden faktor, der bør tages i betragtning, er den store variation i eksisterende og kommende typegodkendte små vindmøller. På den ene side giver variationen mulighed for at finde den rette mølle til den rette lokalitet. På den anden side kan man risikere, at landskabsbilledet forvirres af de mange mølletyper, der varierer i farve, antal møllevinger, tårnkonstruktion, og hvorvidt de tager vinden ind forfra eller bagfra. Netop derfor er en helhedsorienteret tilgang til planlægningen for opstilling af husstandsvindmøller vigtig, samtidig med at der tages det nødvendige individuelle hensyn til den konkrete lokalitet i den efterfølgende landzoneadministration og byggesagsbehandling.

Derfor vil det som udgangspunkt ikke være tilladt at opstille små vindmøller i større uforstyrrede landskaber, internationale beskyttelsesområder, kystnærhedszonen og vindmølleområder. Derudover skal, så vidt muligt, kirker, fredede bygninger, fortidsminder og kulturhistoriske anlæg fastholdes som betydningsfulde landskabselementer. Derfor tillægges det stor vægt, at vindmøller placeres så neutralt som muligt i forhold til væsentlige kulturhistoriske anlæg, landsbykarakter samt omgivne landskaber. De forhistoriske anlæg, borgrester, gravhøje o.l. kan have en markant placering der, af hensyn til såvel landskabet som områdets kulturhistoriske fortælleværdi, kræver hensyntagen ved placering af vindmøller.

Inden for lokalplanlagte bevaringsværdige landsbyer kan der som udgangspunkt ikke opstilles små møller. Dette gælder også en række andre landsbyer med bevaringspotententiale, som fremgår af listen herunder.

Omfattede af bevarende lokalplan:

Slots Bjergby
Gerlev
Sludstrup
Flakkebjerg Stationsby
Fårdrup
Bisserup
Agersø By
Omø By

Landsbyer med bevaringsinteresser:
Hejninge
Næsby ved Stranden
Bøstrup
Hallelev
Næsbyskov
Sønderup
Øster Stillinge
Skørpinge
Hemmeshøj
Stude
Gryderup
Vester Bøgebjerg
Eggeslevmagle
Høve
Hyllested
Gimlinge
Venslev

Støj, flimmer og skygge
Små vindmøller skal respektere Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1284 fra 15. december 2011 om støj fra vindmøller til ethvert tidspunkt i møllens levetid. Nærmere betegnet må støjbelastningen fra ingen af de tre små mølletyper overstige følgende grænseværdier:


I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsareal højest 15 m fra nabobeboelse i det åbne land: 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsareal i områder til støjfølsom arealanvendelse: 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Ved nabobeboelse forstås al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse. Ved støjfølsom arealanvendelse forstås områder, der anvendes til eller i en lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreativt område.

Der er ikke fastsat danske grænseværdier for generne fra skyggekast. Det anbefales at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer årligt beregnet som reel skyggetid efter WindPRO, Shadow-programmet eller et tilsvarende program.

Overordnede veje
Ved planlægning for og opstilling af små vindmøller skal hensyn til trafiksikkerheden tages med i betragtning. Af landskabsæstetiske og trafiksikkerhedsmæssige grunde bør vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, da det kan fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen.


 

Vil du vide mere

Retsinformation

Vindmøllecirkulæret

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller 

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller: 

Energiaftalen 22. marts 2012