Søg

2.4 Ledningsanlæg

Retningslinje Redegørelse Kort

Ledningsanlæg og naturgasledninger er vigtige dele af den danske infrastruktur. Det skal sikres at der er el og gas til forbrugerne og til det skal sikres overordnede net som sikrer en stabil forsyning.
Der løber store ledningsanlæg gennem Slagelse Kommune, og det skal sikres, at de fortsat kan udbygges og sikres.

Der er sket en udvikling, hvor det nu er muligt at lægge luftbårne ledninger helt op til 400 kV som kabler i jorden. Derfor ønsker Slagelse Kommune at sikre, at flest mulige luftledninger – ved sanering og nyanlæg – lægges i jorden, så de ikke længere påvirker landskabs- og kulturhistoriske værdier. 

Retningslinjer

Højspænding – vekselstrøm
2.4.1 Der skal tilstræbe en generel reduktion af det samlede luftledningsnet over 100 kV.

2.4.2 Eksisterende luftledningsanlæg op til 132 kV skal fjernes eller kabellægges, hvis de er uhensigtsmæssigt placeret i forhold til bymæssig bebyggelse samt natur- og landskabsinteresser.

2.4.3 Nye ledningsanlæg op til 400 kV skal fremføres som jordkabler.

2.4.4 Ved sanering af eksisterende ledningsanlæg gælder samme regler som ved nye ledningsanlæg.

Arealreservationer:
2.4.5 der udlægges anlægsområder til etablering af nye ledningsanlæg som vist på kortbilag 2.4. Der udlægges anlægsområder som reservation for nye hhv. 132 kV og 400 kV forbindelser.

Jævnstrøm
2.4.6 Jævnstrømsforbindelser skal altid kabellægges uanset spændingsniveau ved nyanlæg og større saneringsarbejder.

Naturgas
Arealreservationer:
2.4.7 der udlægges anlægsområder til etablering af nye naturgasledninger som vist på kortbilag 2.4.


Kommuneplanen skal omfatte retningslinjer for tekniske anlæg jf. Planlovens § 11a, nr 1 stk . 5. 

Redegørelse

Overordnet er retningslinjerne for ledningsanlæg uændrede ift. Slagelse Kommunes Kommuneplan 2009.

Der ønskes en generel reduktion af luftledninger og et ønske om at sanere mest muligt. Nye ledningsanlæg kan etableres inden for de udlagte anlægsområder på baggrund af en såkaldt Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM). Det samme gælder en eventuel fremtidig ny naturgasledning.

 

Vil du vide mere

Retsinformation

Cirkulære om reservation af arealer til et hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark.