Søg

2.3 Kraftvarmeanlæg

Retningslinje Redegørelse Kort

Slagelse Kommunes varmeforsyningsanlæg er baseret på forskellige energikilder. Fjernvarme er den energimæssigt bedste forsyningskilde i tæt beboede områder. Nye energikilder vinder indpas, og der skal i kommuneplanen være sikkerhed for, at der kan leveres fjernvarme til særligt byernes borgere.

Slagelse Kommune har i sin Varmeforsyningsplan planlagt for hvor, hvilke energikilder der er mest optimale. Desuden udpeger kommuneplanen, hvor de forskellige forsyningsanlæg skal placeres. Videre planlægning af varmeforsyningsanlæg vil altid kræve nærmere planlægning.

Retningslinjer

2.3.1 Kommunens nuværende varmebehandlingsanlæg fremgår af kortbilag 2.3.

2.3.2 Udvidelse og nyetablering af varmeforsyningsanlæg skal være i overensstemmelse med Slagelse Kommunes Varmeforsyningsplan.

2.3.3 
Udvidelse og nyetablering af varmeforsyningsanlæg skal etableres, så det ikke giver miljømæssige gener ift. grundvand, forureningsfølsom anvendelse, natur mm. Disse anlæg vil i næsten alle tilfælde skulle forholdes VVM-reglerne.

Se i øvrigt afsnit om biogasanlæg. 

Redegørelse

Ad 2.3.2 og 2.3.3
De gældende arealreservationer fastholdes som udgangspunkt. Såfremt nuværende arealreservationer ophæves, skal de ledsages af udpegninger af nye lokaliseringer for tilstrækkelig kapacitet. Ved placering af forurenende virksomheder og enkeltanlæg, er det væsentligt, at der sikres fornøden afstand til miljøfølsom arealanvendelse, og at der i et kommuneplantillæg fastlægges konsekvensområder eller vejledende konsekvenszoner omkring arealudlægget.

Energien ved forbrænding skal udnyttes optimalt. Forbrændingskapacitet og energiafsætning er beskrevet i Slagelse Kommunes Varmeplan .

 

 

 

Vil du vide mere