Søg

2.2 Biogasanlæg

Retningslinje Redegørelse Kort

Et centralt element i strategien for vækst i landbrugs- og fødevareerhvervet er landbrugets rolle som leverandør af grøn energi. Således sigtes mod, at op til 50 % af husdyrgødningen kan udnyttes til grøn energi i 2020 i form af biogas. Slagelse Kommune har et fungerende fælles biogasanlæg ved Dalmose. Kommuneplanen skal gennem retningslinjer foretage en positiv udpegning af egnede arealer til placering af fælles biogasanlæg.

Retningslinjer
2.2.1 Placering af fælles biogasanlæg skal fortrinsvis ske indenfor udpegningen af områder  til store husdyrbrug.

2.2.2 Fælles biogasanlæg skal så vidt muligt placeres i umiddelbar nærhed til store husdyrbrug og skal placeres med gode vej- og tilkørselsmuligheder.

2.2.3 Ved udvidelse eller nyudlæg af et fælles biogasanlæg skal det ske under størst mulig hensyntagen til natur, landskab og kulturhistoriske værdier og med færrest mulige miljøgener herunder visuelle, forureningsmæssige og støjmæssige gener.

2.2.4 Ved planlægning og placering af fælles biogasanlæg bør der tages hensyn til nærhed til eksisterende naturgasnet.

2.2.5 Der kan som udgangspunkt ikke placeres fælles biogasanlæg inden for natur- og landskabsfredninger, beskyttet natur og beskyttet landskab, kulturmiljøer og fredede fortidsminder.

2.2.6 Lokale forhold: Hashøj Biogas ved Dalmose er et eksisterende fælles biogasanlæg. Biogasanlægget kan udvides jf. de generelle retningslinjer. Placering fremgår af kortbilag 2.1. 

Redegørelse

Ifølge Grøn Vækst (Lov nr. 165/2011) er fælles biogasanlæg anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale, primært bestående af husdyrgødning fra flere jordbrugsbedrifter. Det er anlæg, der er ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed, der er særskilt matrikuleret. Fælles biogasanlæg ligger således på egen grund i forhold til de tilknyttede husdyrbrug. Det forudsættes, at ’større’ fælles biogasanlæg oftest vil være anlæg, der behandler mindst 200 tons husdyrgødning (gylle) og anden biomasse pr. dag.

Regeringen indgik den 22. marts 2012 en energipolitisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for perioden 2012 -2020. Af aftalen fremgår, at der skal gennemføres en ambitiøs udbygning med biogas, og de økonomiske vilkår for biogasproduktionen skal gennem støtteordninger forbedres med henblik på at skabe fremdrift i udbygningen med biogas.

Retningslinjer for fælles biogasanlæg er udarbejdet i henhold til Planlovens § 11a stk. 1 nr. 5 hvor det fremgår, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder arealer til fælles biogasanlæg.

Lokalisering af fælles biogasanlæg er et nyt tema i kommuneplansammenhæng. I henhold til de statslige interesser i kommuneplanlægningen er de primære hensyn, der skal varetages i forbindelse med udlæg af arealer til fælles biogasanlæg, nærheden til gylle/husdyrgrundlaget. Derudover skal der tages hensyn til natur- og landskabsfredning samt beskyttet natur og beskyttet landskab, kulturmiljøer og fredede fortidsminder. Desuden skal hensynet til vej- og tilkørselsforhold, naboer og placering i forhold til eksisterende naturgasnet afvejes.

I forbindelse med Grøn Vækst er der opsat et mål om, at op til 50 % af husdyrgødningen på landsplan kan anvendes til grøn energi i 2020 i form af biogas. Miljøministeren og Kommunernes Landsforening har den 16. juni 2010 indgået en aftale om, at kommunerne udarbejder minimum 50 kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering for større fælles biogasanlæg inden kommuneplanrevisionen 2013.

Slagelse Kommune vil arbejde for at fremme anvendelse af grøn energi, herunder biogas.

Som det overordnede plangrundlag har Slagelse Kommune i denne planperiode foretaget en konkret arealudpegning til placering af fælles biogasanlæg svarende til det eksisterende fælles biogasanlæg ved Dalmose. Der er endvidere udarbejdet retningslinjer for placering af fælles biogasanlæg hvoraf det fremgår, at nye fælles biogasanlæg fortrinsvis skal lokaliseres inden for udpegningen til store husdyrbrug.

Ved konkret henvendelse om placering af fælles biogasanlæg vil der blive foretaget en vurdering af lokale placeringsmuligheder, bl.a. på baggrund af landskabskaraktermetoden. For et konkret biogasanlæg vil der blive udarbejdet kommuneplantillæg, evt. med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan. På baggrund af en skriftlig anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen af et konkret projekt for et fælles biogasanlæg, vil der blive truffet afgørelse om, hvorvidt der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for anlægget.

ad 2.2.1 
Lokalisering af fælles biogasanlæg bør overvejende ske i sammenhæng med lokalisering af store husdyrbrug.

ad 2.2.2
Fælles biogasanlæg, hvis biogasproduktion primært baseres på organisk materiale fra husdyrproduktion i form af husdyrgødning, har i sagens natur en interesse i at placere sig tæt på ressourcen. Biogasanlægget skal modtage husdyrgødningen fra landbruget. Efter afgasning bliver restproduktet leveret tilbage til landbruget til udbringning på marker. Rent omkostningsmæssigt er det derfor en god ide at placere fælles biogasanlæg tæt på husdyrbrugene – jo kortere transport jo lavere omkostninger. Transporten til og fra biogasanlægget vil medføre en del trafik. Derfor er det væsentligt, at anlægget sikres gode tilkørselsforhold. Nærhed til overordnede veje er således et vigtigt hensyn, der skal varetages i forbindelse med planlægningen for og placeringen af fælles biogasanlæg.

ad 2.2.3
Den konkrete planlægning for og placering af fælles biogasanlæg skal ske på en sådan måde, at der tages størst muligt hensyn til natur-, landskabelige og kulturhistoriske interesser. Den konkrete arealudpegning bør baseres på landskabskaraktermetoden, som er en analysemetode til vurderinger af landskabers karakteristika herunder tilstand, styrker og sårbarhed og som danner grundlaget for planlægningen i det åbne land. Indpasning af fælles biogasanlæg i landskabet skal ske med færrest mulige miljøgener til følge. Desuden bør indpasningen ske på baggrund af visualiseringer, der derved sikrer, at anlægget nedtones og ikke virker visuelt dominerende i landskabet. I forhold til støj- og lugtgener bør der sikres en afstand på 500 meter til eksisterende og planlagt støj- og lugtfølsom anvendelse.

ad 2.2.4
Der skal ved planlægning for fælles biogasanlæg tages hensyn til afsætningsmuligheder for biogas. Det er således et væsentligt element i planlægningen for fælles biogasanlæg, at den konkrete placering sker under hensyn til nærheden til eksisterende og evt. planlagte naturgasforsyningsledninger.

ad 2.2.5
Områder, som er omfattet af natur- og landskabsfredninger, beskyttet natur, kulturmiljøer og fortidsminder samt landskaber, der gennem landskabskaraktermetoden er udpeget som særligt karakteristiske og derfor skal beskyttes, bør som udgangspunkt friholdes for placering af fælles biogasanlæg.
 
ad 2.2.6
Lokale forhold: Slagelse Kommune har et eksisterende fælles biogasanlæg. Anlægget er beliggende ved Dalmose og varmeforsyner Dalmose og Flakkebjerg via Hashøj Kraftvarme a.m.b.a.

Slagelse Kommune vil i forbindelse med næste kommuneplanrevision, efter den statslige grundvandskortlægning er afsluttet, revidere planlægningen for fælles biogasanlæg og store husdyrbrug, med henblik på at afsøge mulighederne for lokalisering af fælles biogasanlæg og store husdyrbrug i den del af kommunen der i dag er udpeget til OSD men ikke er kortlagt.


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Vil du vide mere