Søg

11.2 Kysten

Retningslinje Redegørelse Kort

Med 180 km kyst kan Slagelse Kommune i særlig grad tilbyde muligheder for overnatninger og oplevelser tæt på vandet. Slagelse Kommune vil i den kommende planperiode arbejde for at formidle og synliggøre mulighederne for overnatning og oplevelsesmuligheder ved kysten. Kommuneplanen indeholder derfor retningslinjer om turisme langs kysten, herunder en oversigt over eksisterende hoteller og campingpladser samt eventuelle planer for nye hoteller og campingpladser ved kysten.

Retningslinjer
11.2.1 Turismeinstitutionerne i delområdet Kysten fremgår af kortbilag 11.2.

11.2.2 Nye anlæg skal placeres i tilknytning til byområder eller sommerhusområder og skal tilpasses landskabets nøglekarakter. Se landskab.

11.2.3 Der kan ikke placeres nye anlæg uden tilknytning til eksisterende byområder eller sommerhusområder.

Lokale forhold:
11.2.4 Der udlægges anlægsområde til en ny campingplads ved Kobæk. Se afsnit 7.1 anlægsområder.

Redegørelse
Desuden skal der være mulighed for at Lodskroen i Bisserup kan udvides.
 
Anlægsområder

Kobæk Camping. 
Det vurderes, at det kan bidrage positivt til turismeudviklingen i den sydlige del af kommunen, hvis der bliver mulighed for at etablere en ny campingplads i Kobæk. Der er udlagt et anlægsområde til en ny campingplads i Kobæk. 

Arealet er beliggende inden for kystnærhedszonen, bag et eksisterende sommerhusområde. Bevaring af anlægsområde til campingplads i området vil understøtte den rekreative udnyttelse af området som i forvejen er planlagt med sommerhusområde, rekreativ skovrejsning mm. Arealet ved Kobæk og Vasebro har siden 90’ernes regionplaner været udlagt til rekreative formål med netop kystnær beliggenhed som en attraktion. Det nuværende anlægsområde til campingplads er det sidste tilbageværende af et større udlæg til turismefaciliteter i området.

På baggrund af kommunens turismepolitiske overvejelser og det forhold, at området er beliggende
som en del af et samlet turismeområde med kystnærplacering som attraktion, gør at beliggenheden af et anlægsområde til campingplads i området, ikke strider mod de hensyn og det formål kystnærhedszonen skal varetage.

Erhvervsturisme
I forhold til erhvervsturisme foregår der en fælles markedsføring af kommunens overnatningsmuligheder. En fælles markedsføring af mulighederne for fritidsturisme kunne fremme markedsføringen af Slagelse
Kommune som turismedestination.

Overnatning
Der er en mangfoldighed af overnatningsmuligheder i kystområderne. En del af disse ligger tæt på eller i tilknytning til byområder, og der findes også overnatningsmuligheder der i høj grad er knyttet til kysten. Lystbådehavnene giver en ekstra mulighed for ankomst til Slagelse Kommune.

Erhvervsturismesamarbejdet skal styrkes og gerne udbygges. Kro, campingpladser og lystbådehavn står for en stor del af fritidsturismen. En fælles markedsføring af mulighederne for fritidsturisme kunne fremme markedsføringen af Slagelse Kommune som turismedestination.

Ved kysten findes følgende overnatningsmuligheder:

Hoteller:
• Lodskroen, Bisserup
• Kobæk Strand

Campingpladser:
• Bildsø Camping
• Bisserup Camping

Lystbådehavne:
• Bisserup

Andet:
• Sommerhuse
• B&B steder
• Primitive lejrpladser/shelterpladser

Som noget nyt anvises der områder og P-pladser rundt om i Slagelse Kommune, hvor autocampere med fordel kan parkere. Autocampere har også mulighed for at overnatte på kommunens campingpladser.
Spredt langs kysten findes desuden mange B&B steder (bed and breakfast), samt muligheder for at leje et privat sommerhus eller primitiv overnatning i medbragt telt eller i en shelter.

Udlejning af private sommerhuse finder primært sted i den nordlige del af kommunen. Der vil derfor være mulighed for at udbygge denne mulighed i den sydlige del af kommunen. Landliggerturismen i sommerhusområderne er også et af kommunens turismeområder.

For at fastholde og udbygge anvendelsen af private sommerhuse er det vigtigt, at de servicefunktioner, der er i sommerhusområderne i sommermånederne, opretholdes og markedsføres. Det vurderes, at der er grundlag for en udbygning af overnatningsmuligheder ved kysten.

Udvidelse af lystbådehavn og udbygning af muligheden for udlejning af private sommerhuse i den sydlige del af kommunen er oplagte udbygningsmuligheder.

Oplevelser
Ved Slagelse Kommunes kyster ligger mange herregårde og store naturområder, der alle er et besøg værd. Både disse og det øvrige kystområde indeholder mange og forskelligt artede oplevelser.

Nogle af disse udgør fysiske lokaliteter – gravhøje, herregårde, landsbyer, natur, museer. Andre er fortællinger om begivenheder, personer, legender, anekdoter og meget andet. Fortællingerne knytter sig tit til fysiske lokaliteter – eksisterende eller for længst forsvundne. Det er vigtigt at få samlet oplevelserne – ikke bare i turismesammenhæng og for Slagelse Kommunes egne borgere, men også for eftertiden.

Der skal fokuseres på at få fortalt historierne for at tiltrække både nye borgere og nye gæster. Ud over steder og fortællinger indeholder kysterne en helt anden slags oplevelser – nemlig mulighed for vand- og sejlsports aktiviteter.

 

Vil du vide mere