10.5 Veje

Retningslinje Redegørelse KortStatsvejene udgør grundstammen i kommunens vejnet. De kommunale veje og stier udgør de grene, der fordeler trafikken ud i kommunen og binder byer og landområder sammen – hver især, og med hinanden.

Retningslinjer
10.5.1 Kommunens overordnede vejnet fremgår af Kortbilag 10.5.

10.5.2 Der reserveres et 200 m bredt anlægsområde for, at sikre mulighed for etablering af omfartsvej nord om Slagelse. Se anlægsområder.

10.5.3 Der reserveres et 200 m bredt anlægsområde for, at sikre mulighed for etablering af omfartsvej øst og nord om Skælskør Nor. Se anlægsområder.

10.5.4 Nyanlæg og regulering af veje i områder af landskabelig betydning skal respektere bevarelse af områdets karakter, dets rekreative anvendelse og beskyttelsesbehov.

10.5.5 Nye vejanlæg og større vejforlægninger skal planlægges, så naturnetværk ikke skæres over og de nødvendige faunapassager etableres.

10.5.6 Nye vejanlæg og større vejforlægninger skal planlægges, så de nødvendige krydsninger af rekreative stier mv. sikres.

10.5.7 Der bør almindeligvis ikke etableres nye tilslutninger for offentlige og private veje til de statslige veje og kommunens trafikveje. Nye adgange til enkeltejendomme må som hovedregel ikke etableres til disse veje, hvis antallet af overkørsler til vejen derved forøges.

10.5.8 Ved nyanlæg, herunder ombygning og regulering af eksisterende veje, skal antallet af adgange søges reduceret mest muligt.

10.5.9 Fremtidige bolig- og erhvervsområder skal udformes, så der så vidt muligt undgås gennemkørende trafik og høj hastighed på boligveje, vigtige skoleveje, bymidter mv.

10.5.10 Fremtidige lokalplaner og byudviklingsplaner, med indflydelse på vejnettet, skal gennemgås med henblik på en optimal trafiksikkerhed i området.

10.5.11 På alle støre vejprojekter, såvel nyanlæg som ombygning, skal gennemføres en trafiksikkerhedsrevision for at sikre at anlæggene lever op til den nyeste viden indenfor trafiksikkerhed.

Redegørelse
Slagelse Kommune ønsker at skabe et samlet overblik over behovet for infrastrukturinvesteringer. Det kan handle om forbedring af bl.a. fremkommelighed, tilgængelighed, trafiksikkerhed, tryghed, forskønnelse og miljømæssige forhold. Herved bliver det muligt at skabe en bedre sammenhæng mellem de forskellige hensyn, der skal tages i arbejdet med infrastrukturen, og prioritere investeringerne bedst muligt.
Slagelse Kommune vil løbende forbedre fremkommeligheden, sikkerhed og trygheden på det kommunale vej- og stinet og vil arbejde for, at en større del af trafikken flyttes fra biler til kollektiv transport, cykler eller gang.

Når vejnettet udbygges, skal det understøtte ønsker om lokalisering af erhvervsliv og bosætning i de enkelte områder.
Slagelse Kommune arbejder for at udpege og sikre ruter for modulvogntog.

Ad 10.5.3
Anlægsområdet udlægges for at have muligheden for at etablere en ny omfartsvej nord og øst om Skælskør. Udlægget er overført til Slagelse Kommunes planlægning fra Regionplan 2005. En ny omfartsvej skal sikre at Skælskør har en bedre og tilgængelig adgang til motorvejsnettet mod nord.

I Skælskør er beliggende en række store virksomheder, som Bähnke, Harboe Bryggeri mm., som skal have fragtet sine varer med lastvogne, herunder modulvogntog.

Anlægsområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen qua at Skælskør er beliggende ved vandet. På den baggrunde er det ikke muligt at udlægge muligheden for en omfartsvej uden at det er beliggende indenfor kystnærhedszonen.

 

 

 

Vil du vide mere