10.1 Havne

Retningslinje Redegørelse Kort

Retningslinjer

Kommunen skal i sin Kommuneplan gøre rede for havnefaciliteter og for den fremtidige anvendelse af arealudlæg til havneformål. Kommunen skal endvidere redegøre for de landsværts trafikale forbindelser gennem byområde til havnene.

Generelt
10.1.1 Nye havnefaciliteter og aktiviteter skal ske i forbindelse med eksisterende havne.

10.1.2 På havne kan kun opføres eller etableres byggeri, anlæg, kraner mv., som ud fra en samlet visuel og arkitektonisk betragtning kan indpasses i forhold til omgivelserne og deres rekreative anvendelse.

10.1.3 De rekreative interesser, der påvirkes af havneanlæg og de tilhørende vejanlæg, skal sikres i størst mulig omfang.

Skælskør Havn
10.1.4 Skælskør Havn skal overgå til lystbådehavn.

Korsør Havn
10.1.5 Korsør Havn skal bibeholdes som erhvervshavn.

Stigsnæs Havn
10.1.6 På Stigsnæs udlægges et anlægsområde til etablering af en kommende container, erhvervs- eller dybvandshavn.

10.1.7 Der fastlægges særlige grænseværdier for støjbelastningen fra aktiviteter på en fremtidig havn på Stigsnæs:
Det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB (A) må ikke overstige:

  • 50 dB (A) ved nærmest liggende bolig,
  • 60 dB (A) i de omliggende områder i landzone, og
  • 65 dB (A) i de omliggende internationale naturbeskyttelsesområder på vand.

10.1.8 De miljømæssige konsekvenser af anlægs- og driftsfasen for en containerhavn på Stigsnæs skal ligge indenfor de rammer, der er beskrevet i Tillæg 7 til Vestsjællands Amts Regionplan 1997-2008 og den tilhørende VVM-redegørelse. Ved tilladelser efter lovgivningen skal det sikres, at der sker en opfølgning heraf.

 
Redegørelse

I Slagelse Kommune er det primært Stigsnæs og sekundært Korsør, der udnyttes erhvervsmæssigt.

Korsør Havn
Korsør Havn har i de senere år haft en nogenlunde uændret havneaktivitet. Der er ikke planer om at udvide Korsør Havn men at sikre en udvikling af havnen inden for de nuværende rammer. Havneaktivitet udover den nuværende kapacitet henvises derfor til Stigsnæs. Korsør Havn vejbetjenes gennem Korsør By.

Skælskør Havn
Skælskør Havn har ikke haft nævneværdig erhvervsmæssig aktivitet i de senere år. Havneaktiviteten har overvejende været af rekreativ karakter og havnen forventes derfor at blive afviklet som erhvervshavn ganske snart. Nye tiltag kan udelukkende være af rekreativ karakter.

Stigsnæs Havn
Den nuværende havn på Stigsnæs anvendes i dag primært i forbindelse med Stigsnæsværket samt i forbindelse med det regionale erhvervsområde. Området er godt vejbetjent og påvirker ikke bysamfund umiddelbart, da der i området er en meget veludviklet infrastruktur. Derudover er der planer for udvidelser af Stigsnæs havn – både i forhold til containerhavn, men også som en del af en øget kulopbevaring på Stigsnæs.

 

Vil du vide mere