L.R16 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Grønt område ved Noret

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Øvrige bestemmelser
Der må kun opføres mindre bygninger, der kan begrundes i natur- og fritidsanvendelsen. Bygningerne skal udformes under stor hensyn til naturværdierne. Arealets fremtræden skal tilnærmes arealet der ligger syd for rammen.