L.D4 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Gerlev idrætshøjskole

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
20 for området som helhed

Max etageantal og højde
2 etager og 10m

Øvrige bestemmelser
Der kan gives tilladelse til at eksisterende 3 etages bygninger udvides med 3 etages tilbygninger. Der kan gives tilladelse til at enkelte tårne og lignende opføres med en højde på op til 20 m. Der skal sikres areal til stiforbindelser. Ved nybyggeri mod Skælskør Landevej er vejbyggelinien 20 m fra vejmidten. Hvis der er en højdeforskel er vejbyggelinien 20 m fra vejmidten + højdefor-skellen x 2 + 1 m til passage inden for egen grund. Vejbyggelinien er fastsat af Vestsjællands Amt - i henhold til lov om offentlige veje § 34. Eksisterende grønne områder og beplantningsbælter skal bevares. Der skal foretages afskærmende beplantning i forbindelse med nybyggeri.