78.BE1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Vårby mark

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
1½ etage og 8,5m

Øvrige bestemmelser
Der kan tillades udbygning af erhvervsvirksomheden Inco, hvis virksomhedens afgrænsning mod naboarealerne suppleres med en hensigtsmæssig beplantning. Områdets erhvervsvirksomhed må iøvrigt ikke overgå til anden anvendelse, der giver øget miljøbelastning i forhold til omgivelserne.