63.E1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Stigsnæs

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Industri med særlige beliggenhedskrav

Zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
3 m3 pr. m² for hele området. Højst halvdelen af arealet må bebygges

Max etageantal og højde
50m

Øvrige bestemmelser
Området er udlagt til industri med særlige beliggenhedskrav. Der kan placeres industri, som kan benytte spildvarmen fra den eksisterende industri, og industri, som er afhængig af adgangen til dybt farvand eller til det centrale renseanlæg. Desuden kan der placeres servicevirksomheder, som er nødvendige for ovennævnte virksomheder eller nødvendige for en containerhavn. Området er velegnet til at rumme særligt vandforbrugende virksomheder. Området kan i øvrigt anvendes til støjende, luftforurenende og spildevandsudledende virksomheder samt til virksomheder, der i tilfælde af uheld kan medføre en risiko for forurening af grundvandet.
Der kan lokaliseres en større kulterminal til betjening af både Stigsnæsværket og andre kraftværker. Større højde er mulig, hvis bygningens, anlæggets eller maskinens anvendelse nødvendiggør dette, f.eks. ved etablering af stacker/reclaimere som en del af en kulterminal. Lysanlæg m.v. skal indrettes på en sådan måde, at genevirkningerne i omgivelserne minimeres, herunder specielt overfor efterårstrækkende fugle.
Der skal ved lokalisering af virksomheder tages hensyn til de omkringliggende internationale naturbeskyttelsesområder og det eksisterende oplag af brandfarlige stoffer. Der er begrænsende muligheder for tilledning af kvælstof til Agersø Sund.