5.B3 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Gamle bydel

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte ejendom for åben lav. 40 for området som helhed for tæt lav.

Max etageantal og højde
1½ etage

Øvrige bestemmelser
Nye bygningers udformning og placering skal bidrage til at opretholde og videreføre karakteren af landsbymiljøet og byggetraditionen.