4.C1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Bisserup by

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte ejendom for åben lav. 40 for området som helhed for tæt lav.

Max etageantal og højde
1½ etage

Øvrige bestemmelser
Nye bygningers udformning og placering skal bidrage til at opretholde og videreføre karakteren af landsbymiljøet og byggetraditionen. Max. butiksstørrelse: dagligvarer 1000m², udvalgsvarer 200m². Max. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 500m², udvalgsvarer 200m².