2.3C2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Halsskov bymidte

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Centerområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
2½ etage og 12,5m

Øvrige bestemmelser
Udendørs opholdsarealer: 50% af boligetageareal og 20% af erhvervsarealet. Max. butiksstørrelse: dagligvarer 1000m², udvalgsvarer 200m². Max. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 0m², udvalgsvarer 500m².