1.5E1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Karolinevej syd

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Industri

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
8,5m

Øvrige bestemmelser
Arla Foods Amba Slagelse Mejericenter, Karolinevej 1, er omfattet af risikobekendtgørelsen. Det er vigtigt, at kommunen ved udarbejdelse af lokalplaner er opmærksom på risikoforholdene og sikrer, at der ikke sker uhensigtsmæssig planlægning af arealanvendelsen omkring risikovirksomheden. Ved tilvejebringelse eller ændring af planer, der berører risikovirksomheder og deres omgivelser, skal kommunen foretage en forudgående høring af risikomyndighederne, mens miljømyndighedernes vurderinger ved etablering af eller væsentlige ændringer/udbygninger af risikovirksomheder skal foregå på grundlag af en udtalelse indhentet fra planmyndigheden.