12.B1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Flakkebjerg

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte boligejendom. 40 for anden anvendelse

Max etageantal og højde
1 etage og 8,5m

Øvrige bestemmelser
Nye bygningers udformning og placering skal bidrage til at opretholde og videreføre karakteren af landsbymiljøet og byggetraditionen. Max. butiksstørrelse: dagligvarer 1000m2, udvalgsvarer 200m2. Max. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 400m2, udvalgsvarer 200m2.