10.B4 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Kirkerupvej

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte ejendom for åben lav. 40 for området som helhed for tæt lav.

Max etageantal og højde
1 etage og 8,5m

Øvrige bestemmelser
Nye bygningers udformning og placering skal bidrage til at opretholde og videreføre karakteren af landsbymiljøet og byggetraditionen.