Søg
Hovedstruktur

Slagelse Kommune
Plan og Erhvervsudvikling
Caspar Brands Plads 6
4220 Korsør
T: 58 57 36 00
E: plan@slagelse.dk

Rummelighed

Byområder og Rummelighed
Afgrænsningen af byområder i kommunen fastsættes ud fra overvejelser om byvækstens fordeling mellem kommunens enkelte byer, dvs. bymønstret, og det samlede areal til byformål i en 12-årig planperiode.

I følge Slagelse Kommunes Boligprogram 2012 indeholder kommunens gældende planlægning i 2012 en rummelighed, der svarer til 4581 boliger. Rummeligheden i erhvervsområder, udlagt i tidligere planlægning gældende i 2012, er på 274 ha etageareal.

Boligprogram 2012 for Slagelse Kommune viser, at det forventede behov for nye boliger i kommunen i den kommende 12 års planperiode er 613 boliger. Væksten i erhvervsetageareal over den kommende planperiode forventes at være 25 ha etageareal.

Kommunen har valgt, at den hidtil gældende rummelighed skal reduceres, samt at der ikke udlægges yderligere arealer til byudvikling i kommuneplan 2013.
Rummelighed i kommuneplan 2013 svarer til 3778 nye boliger og 205 ha erhvervsetageareal.

 

 Redegørelse for tilpasning af rummelighed.

De resterende udlæg vurderes at være hensigtsmæssige. Det er vigtigt for kommunen at fastholde en tilstrækkelig rummelighed til en fleksibel byudvikling. Kommunen lægger vægt på, at både mindre og større byer skal have varierede muligheder for boligudvikling, der imødekommer flere forskellige målgrupper. Hvad angår erhverv er tilstrækkelige arealreserver til de forskellige virksomhedstyper ligeledes en forudsætning for, at virksomhederne kan placeres rigtigt i forhold til hinanden og i forhold til omgivelserne. Rummeligheden skal derfor fordeles på mange byer.
Ikke desto mindre ligger en væsentlig del af de resterende udlæg til byudvikling i tilknytning til kommunens tre store købstæder. Udover kommunens bosætningsstrategi og erhvervsudviklingsstrategi skal det naturligvis ses i sammenhæng med, at netop disse byer generelt har den største efterspørgsel efter nye bolig- og erhvervsområder, og dermed også har det største behov for nye arealer de kommende år. Slagelse og Korsør ligger ved motorvej E20 og har stationer på banestrækningen mellem hovedstadsregion og Fyn/Jylland. Skælskør er ligeledes trafikalt meget tilgængelig. Derved imødekommer kommunen statens interesse i, at nye byudviklingsområder primært lokaliseres stationsnært og tæt på det overordnede vejnet.

Den store erhvervsrummelighed i andre byområder uden for Slagelse, Korsør og Skælskør består primært af udlæg på 39 ha i tilknytning til motorvejen ved Vemmelev. Udlæggets tilgængelighed til motorvejen skal forbedres i denne planperiode.

Erhvervsrummelighed ved Stigsnæs havn (67 ha) fastholdes ud fra regionale/nationale interesser; Stigsnæs særlige erhvervsområde er forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

I Slagelse by består en stor del af boligrummelighed af flere hundrede etageboliger i forbindelse med byomdannelse i bymidten; en rummelighed, der er resultat af fortætning i stedet for nyudlæg. Erhvervsrummelighed i Slagelse by omfatter erhvervsområder, der i tidligere kommuneplaner blev betegnet som centerområder.
Der foretages i planperioden en løbende vurdering af restrummeligheden og eventuel behov for ny arealudlæg.

 


Boligrummelighed i KP 2013

 

Erhvervsrummelighed i KP 2013

Restrummelighed fordelt på byerne og de byudlæg, der ændrer anvendelser, beskrives nærmere i den enkelte redegørelse for hver by. 

 Redegørelse for arealudlæg

Vil du vide mere