Søg
Hovedstruktur

Slagelse Kommune
Plan og Erhvervsudvikling
Caspar Brands Plads 6
4220 Korsør
T: 58 57 36 00
E: plan@slagelse.dk

Redegørelse for forudsætninger

Planstrategi 2011
Første trin til Slagelse Kommuneplan 2013 blev indledt med vedtagelsen af Slagelse Kommunes Planstrategi den 19. december 2011. Planstrategien udpegede de emner, byrådet mente var vigtigt at se nærmere på i forbindelse med den kommende kommuneplanlægning. Udgangspunktet er, at kommuneplanen som helhed skal revideres, dog med særdeles fokus på den tætte sammenhæng mellem erhverv/arbejdspladser, bosætning og uddannelse.
Med Planstrategiens vedtagelse blev det besluttet, at Kommuneplan 2013 skulle revideres i sin helhed. Dvs at alle emner i praksis har været i spil – dog med særligt vægt på de emner som Planstrategien har omfattet. I forbindelse med offentlig annoncering af Planstrategien har der været inviteret til at fremkomme med ideer, forslag og bemærkninger til revision af Kommuneplanen.

Kommuneplanens rolle
Kommuneplanen dækker hele kommunens areal, og kan bedst beskrives som en overordnet plan der sætter mål og rammer primært for arealanvendelsen i kommunen. Kommuneplanen er bindeleddet mellem på den ene side landsplanlægning og den regionale udviklingsplan, og på den anden side den detaljerede lokalplanlægning og retningslinjer for konkretet emner.
Der er ikke handlepligt i en kommuneplan, og byrådet kan derfor ikke sikre at de planlagte projekter rent faktisk gennemføres. Kommuneplanen kan kun sikre at hvis der sættes en handling i gang, skal denne være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Hvad siger Planloven om kommuneplanlægning?
Kommuneplaner udarbejdes i henhold til bestemmelserne i Planloven. Ifølge planloven skal der foreligge en kommuneplan for hver af landets kommuner. Det er planlovens formål at sikre en sammenfattende planlægning. Denne planlægning skal forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Den skal desuden værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv.

Kommuneplanens retsvirkninger
Kommuneplanen har ingen direkte retsvirkninger over for kommunens borgere. Planen i sig selv kan hverken forbyde eller give lov til bestemte ting. Det kan først ske via den konkrete sagsbehandling i kommunen.
Kommuneplanens retningslinjer er bindende for kommunens planlægning, administration og anlægsvirksomhed. Byrådet har pligt til at arbejde for gennemførelse og efterlevelse af retningslinjerne.
Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen angiver grænser for, hvilket indhold en lokalplan kan have. Rammerne giver ikke den enkelte grundejer ret til at anvende eller bebygge sin ejendom i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Rammerne er maksimalgrænser. De er ikke mere detaljerede, end at der ved lokalplanlægningen kan ske en nøjere planlægning og detaljering af et område. En lokalplan vil derfor ofte på grund af den mere detaljerede planlægning være skærpende i forhold til rammernes bestemmelser om bebyggelsesprocenter, bygningshøjde etc.

Eksisterende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter er fortsat gældende, uanset hvad der står i kommuneplanens rammebestemmelser. De kan kun ændres gennem en ny lokalplan.
Byrådet kan modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer i byzone eller sommerhusområde hvis byggeriet eller anvendelsen er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser eller hvis projektet ikke er i overensstemmelse med gældende byplanvedtægt eller lokalplan. Byrådet kan desuden nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet gælder op til ét år og kan afløses af bestemmelser i en ny lokalplan.

Miljøvurdering
Sideløbende med kommuneplanarbejdet gennemføres miljøvurdering af planrevisionen, så der i planen tages hensyn til miljøforhold, der i miljøvurderingen er vurderet at kunne blive væsentligt påvirket af en given udvikling. Miljøvurderingen har hjemmel i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 936 af 24. september 2009. Ved planrevisioner er kun ændringer omfattet af miljøvurderingskravet.
Miljøvurderingen er i høring samtidig med kommuneplanforslaget.

Kommuneplan i et overordnet perspektiv
Nedenfor gives en kort introduktion til de planer mv. som kommuneplanen ikke må stride mod. Der findes desuden en række statslige programmer og handlingsplaner, som også skal lægge til grund for kommuneplanlægningen.

NATIONALT

Landsplanredegørelsen

I Landsplanredegørelsen fremlægger regeringen sine langsigtede overvejelser om landets geografiske struktur og hvordan de realiseres. Forslaget til Landsplanredegørelse 2013 ”Grøn omstilling – nye muligheder for Danmark” er offentliggjort over sommeren 2013. Slagelse Kommunes kommuneplan 2013 strider ikke mod forslaget til landsplanredegørelsens hensigter.

Vandplaner med handleplaner
Vandplanlægningen har sammenhæng til en lang række planemner i kommuneplanen, fx udlæg af arealer til byzone, virksomheder med særlige beliggenhedskrav, jordbrugsmæssige interesser, skovrejsningsområder, lavbundsarealer samt til naturområder og naturbeskyttelsesinteresser.
Kommuneplanlægning skal tage højde for de statslige vandplaner og de kommunale handleplaner, der konkret fastlægger de tiltag, som kommunen vil iværksætte.
Natur- og Miljøklagenævn har afgjort i december 2012, at vandplanerne er ugyldige.

Natura 2000-planer & Natura 2000-skovplaner, samt handlingsplaner

Kommunerne skal ved deres planlægning samt administration af landzonebestemmelserne, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven, råstofloven og anden relevant lovgivning tage højde for de statslige naturplaner og deres indsatsprogrammer.
De planer der vedrører Slagelse Kommune er indarbejdet, hvor det er relevant, i de enkelte afsnit i kommuneplanens hovedstruktur.

Beskyttede områder efter anden lovgivning
Kommuneplanen tilsidesætter ikke gældende lovgivning for så vidt gælder miljø-, natur- og kulturbeskyttelse. Således gælder det at konkret detail-lovgivning altid skal overholdes uanet Kommuneplanen målsætninger.
Kommuneplan 2013 indeholder gennemgående så lidt henvisning til konkret lovgivning af hensyn til aktualitet.
Slagelse kommune har ikke udarbejdet en støjkortlægning med tilhørende handlingsplaner, i medfør af støjbekendtgørelsen. Kommunen har pt. ikke trafiktunge veje som falder ind under dette krav. Kommunen har derfor heller ikke udpeget stilleområder i forbindelse med støjkortlægning. I kommuneplanen er der dog udpeget et område som større uforstyrrede landskaber, som så vidt muligt skal friholdes for nye større tekniske anlæg.

REGIONALT

Regionale udviklingsstrategi 2012-2015
Region Sjællands Regionale udviklingsstrategi 2012-2015 indeholder helt overordnede ønsker til regionens fremtid. Udviklingsstrategien satser bl.a. på 4 temaer, der rummer muligheder og potentialer:
• Talent, ildhu og nytænkning
• Byg på regionens styrker
• Kompetenceløft på alle niveauer
• Region Sjælland som bindeled
Kommuneplan 2013 for Slagelse Kommune er fint i tråd med udviklingsstrategiens temaer og målsætninger.

Råstofplan for Region Sjælland 2012 -2023
Kommuneplanen må ikke stride mod en råstofplan udarbejdet af Regionsrådet. Slagelse Kommunes kommuneplan har taget hensyn til råstofplanen og strider ikke mod den.

KOMMUNALT

Slagelse Kommunes vision

Forud for Kommuneplan 2013 har Byrådet formuleret en vision for Slagelse Kommune:
”Vi vil styrke erhvervsudvikling og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser.
Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og udnytte kommunens store mangfoldighed, vil vi styrke uddannelsesniveauet, hæve indtægterne og skabe mere tryghed og sammenhæng i hele kommunen.”
Visionen danner grundlag for både kommuneplanens hovedstruktur og rammer for lokalplanlægning.

Befolkningsprognosen
Slagelse Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose. Forud for arbejdet med befolkningsprognosen udarbejdes hvert år et boligprogram, som er en vigtig forudsætning prognosen. Boligprogrammet tager udgangspunkt i samfundsudviklingen med hensyn til vækst og boligudbygning i de foregående år. Boligprogrammet for 2013 indeholder en tabel over den rummelighed, der er både i Kommuneplan 2009 og den reducerede rummelighed i Kommuneplan 2013.

Den aktuelle befolkningsprognose for 2013 viser et vigende befolkningsgrundlag fra 77.167 borgere i 2013 til 75.481 borgere i 2024. Det største fald i antallet af borgere er blandt børn og unge i gruppen fra 6–16 år, hvor befolkningsgrundlaget falder med 18,7 %. Gruppen af ældre borgere er derimod stigende over perioden. De over 80 årige stiger med 30,7 % og de 65-79 årige stiger med 14,7 %.

Kommunens øvrige politikker
Blandt Slagelse Kommunes øvrige politikker har især Bosætningsstrategien og Erhvervsudviklingspolitikken relevans for kommunens planlægning. De er indarbejdet i kommuneplanens hovedstruktur og rammer for lokalplanlægning.

Bosætningsstrategi
Slagelse Kommunes bosætningspolitik har som målsætning at tiltrække flere beboere til kommunen. Der er sat særlig fokus på unge under uddannelse og nye bosættere med tilknytning til de nye sygehuse.
Kommunen, og især Slagelse by, har et bredt udvalg af videregående uddannelser og har derfor potentiale for at tiltrække flere unge til kommunen. For at tiltrække de unge vil kommunen fremme muligheder for et aktivt byliv, skabe attraktive uddannelsesmiljøer og mødesteder for de unge i Slagelse by, og tilbyde de unge et bredt udvalg af billige og moderne boliger i Slagelse by. Der kan de bo centralt, tæt på byens tilbud om kultur, underholdning, natteliv og med kort afstand til uddannelsesinstitution.
Etableringen af det nye psykiatriske sygehus og udvidelsen af akut sygehuset betyder at der kommer 600 nye arbejdspladser til Slagelse by, hvilket giver Slagelse Kommune en unik mulighed til at tiltrække flere borgere til kommunen. For at gøre kommunen attraktiv til de nye medarbejdere og deres familier vil kommunen tilbyde diverse boligformer, fremme attraktive bymiljøer, og udvikle rammerne for bevægelse, aktivitet og sundhed fx ved at planlægge for bynær skov, grønne oaser, parker og motions- og cykelstier.

Erhvervsudviklingspolitik 2012-2020
Kommunens erhvervsudviklingspolitik tager udgangspunkt i, at fastholde eksisterende virksomheder, støtte op omkring udvikling af nye og eksisterende virksomheder, samt tiltrække nye virksomheder og uddannelsesinstitutioner i tilknytning til de offentlige og private investeringer inden for især sygehus- og psykiatriområdet.
Kommunens ambition er at skabe nye arbejdspladser, udvikle samarbejdet mellem virksomheder, uddannelser og kommunen, og sørge for en kobling imellem uddannelser og arbejdspladser i kommunen, så vi fastholder de unge efter endt uddannelse. Vækst skal skabes inden for fem udvalgte indsatsområder: iværksætteri og innovation, viden og uddannelse, erhvervsfremme, turisme, og fødevarer.

Klima-plan
Klimaplan for Slagelse Kommune er primært udarbejdet for at opnå viden i kommunen om klimaudfordringer i kommunen og give overblik over handlemuligheder. Der arbejdes ad to veje: nedbringelse af CO2 udledningen samt en fysisk klimatilpasning.
De forhold der har kunne indarbejdes direkte som afledt effekt af klimaplanen i forhold til den fysiske planlægning er indarbejdet. Eks. i forhold til skovrejsning, principper for afledning af regnvand, implementering af en klimazone langs kysten mm.


 

Vil du vide mere