Søg
Hovedstruktur

Slagelse Kommune
Plan og Erhvervsudvikling
Caspar Brands Plads 6
4220 Korsør
T: 58 57 36 00
E: plan@slagelse.dk

Omverden

Slagelse i international sammenhæng
Udviklingen i og af kommunen sker ikke isoleret, men i stigende grad i samspil med omverdenen.

Med en central placering i udviklingskorridoren mellem Skandinavien, Tyskland og resten af Europa har Slagelse i international sammenhæng en særlig styrke. Hovedstadsområdet og Øresundsregionen er i dag nemt tilgængelige. Den faste forbindelse over Femern Bælt vil betyde forbedret adgang til regionens store tyske byområder. Især Hamborg med 1,8 millioner indbyggere, Kiel (240.000), Lübeck (210.000) og Rostock (203.000) vil blive bundet tættere sammen med kommunen hvad angår afstand og tilgængelighed.

Slagelse by med 32.000 indbyggere har status som en mellemstor by i dette internationale netværk af byer. Det er væsentligt, idet byer af denne størrelse er centre for innovation, kultur, viden, infrastruktur mm., og har afgørende betydning for den fremtidige udvikling og velstand i regionen. Et øget samarbejde med de øvrige byer kan derfor bidrage til udvikling og vækst i kommunen, også for områderne uden for Slagelse by.

Det er kommunens hensigt at spille en aktiv rolle for at den positive fysiske placering, som Slagelse har på verdenskortet, fastholdes og styrkes. For at få det størst mulige udbytte af globaliseringen er der i flere af kommunens strategier og politikker ambitioner om, at Slagelse skal have en mere international profil.

Et af kommunens mål er at arbejde mere internationalt som organisation. Det skal være naturligt for de enkelte centre og stabe at indgå i EU-projekter, idet internationale partnere og netværk kan bidrage med inspiration og læring til, hvordan der kan udvikles nye og forbedrede serviceydelser til kommunens borgere. I den henseende har kommunen allerede fokus på relevante internationale projekter. Formidlingen af international inspiration, innovation og partnerskaber i og ud af kommunen sker blandt andet gennem InterLoc projektet, der netop har til formål at udvikle det internationale samarbejde.

Et andet mål er at understøtte erhvervslivet ved at indgå i internationale projekter, der underbygger virksomhedernes konkurrencekraft, så der kan skabes øget vækst og beskæftigelse i Slagelse Kommune.
Desuden ønsker kommunen at tiltrække udenlandske virksomheder til Slagelse. Dette område varetages i dag både af Invest in Denmark under Udenrigsministeriet og Copenhagen Capacity.

Internationale initiativer og aktiviteter vil i planperioden blive forsøgt styrket og udbygget. Et fremtidigt indsatsområde kan være internationalisering af kommunen som et geografisk sted, herunder en målrettet turismeindsats, der globalt orienterer sig mod nye markeder. Kulturarven Trelleborg kan fx være en vigtig brik i Slagelses internationale profil inden for oplevelsesøkonomien.

Nationalt
Med omkring 77.400 indbyggere er Slagelse en mellemstor kommune, som arealmæssigt dækker et område på 567 km². Kommunen er beliggende naturskønt med en samlet kystlinje på 180 km inkl. øer og med store naturområder, herunder skovområder. Kommunen har tre købstæder, Slagelse, Korsør og Skælskør, der samlet set rummer godt 50.000 indbyggere. Derudover findes der 9 mindre byer og mange små landsbyer.

Slagelse Kommune ligger centralt i Danmark - et midtpunkt på aksen mellem Trekantsområdet, Fyn og hovedstadsområdet. Placeringen er trafikalt velbeliggende. God tilgængelighed til motorvejen E20, Rute 22 fra Kalundborg til Næstved og jernbanen fra København til Fyn og Jylland betyder at kommunen er et trafikknudepunkt med en nøgleplacering i forhold til trafikken mellem landsdelene og den nord-syd kørende trafik i regionen.

I kommende planperiode ønsker Kommunen at benytte de gode trafikforbindelser til det øvrige Danmark til at tiltrække både arbejdskraft og erhvervslivet til kommunen. Slagelse Kommune ser gerne vækst af et ny tværgående bybånd langs E20 med Slagelse og Odense som kraftcentre på tværs af Storebælt.

Kommunen har en national styrkeposition på de videregående og erhvervsuddannelser. I Slagelse by findes der en række uddannelsesinstitutioner, bl.a. Syddansk Universitet, University College Sjælland, Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse og gymnasiet. Byen er den største uddannelsesby på Vestsjælland med ca. 8000 studerende fra hele Danmark. Uddannelse er nøglen til udvikling og økonomisk fremgang, idet den generer ny viden og ideer, som har potentiale i form af produktudvikling og ny virksomhed, såvel som nye højtuddannede medarbejdere. Kommunen satser derfor på at udvikle denne styrkeposition.

Der er fx et stort potentiale i at bygge videre på professionsuddannelserne og sætte kandidat og masterforløb på. Man kunne forestille sig en satsning på sundhedsinnovation og velfærdsteknologi på tværs af uddannelser, praksis og erhverv i fremtiden. Kommunen vil desuden bruge etableringen af campus i Slagelse by til at skabe uddannelsesmiljøer som er integreret i byens liv. Flere skal kunne få en uddannelse og have lyst til at bosætte sig i Slagelse. Det skal være muligt for de unge at deltage i kreative processer og udvikle deres viden. Det skal være synligt at Slagelse er en vidensby.

Stigsnæs havn er den inderste dybvandshavn inden Østersøen og dermed endestation for de helt store skibe. Kommunen lægger stor vægt på at fastholde muligheden for at udvikle Stigsnæs havn under respekt for den omgivne, sårbare natur.

Kommunen er hjemsted for flere væsentlige statslige funktioner, ikke mindst de militære funktioner, der er samlet på Antvorskov Kaserne i Slagelse og flådestationen i Korsør.

Med projekt ’Ny Trelleborg’ ønsker Kommunen at videreudvikle det nuværende Trelleborg Museum til et
oplevelses- og videnscenter med baggrund i stedets fascinerende historie og enestående kulturhistoriske
værdi. Trelleborg skal være et kulturelt fyrtårn for kommunen på nationalt niveau.

Regionalt
På regionalt niveau er Slagelse Kommune en væsentlig del af Region Sjælland. Strukturbillede 2030 udpeger Slagelse by som et knudepunkt, der kan skabe vækst i erhvervslivet, og tilbyde borgerne muligheder for lokale jobs, adgang til stor bredde i service-, indkøbs- og kulturtilbud og varierede boligmuligheder. Byens vækstmuligheder er derfor prioriteret i regionens fremadrettede planlægning.

I forbindelse med den nye sygehusstruktur i Region Sjælland får Slagelse en førende rolle. Slagelse Sygehus skal omdannes og udvides til akutsygehus. Samtidig skal der opføres et nyt, højt specialiseret og fremtidsorienteret psykiatrisygehus til behandling af regionens borgere – det første nybyggede psykiatriske sygehus i mange år i Danmark. Sygehusets faglige ekspertise vil danne grobund for forskning, udvikling og skabelse af ny viden på psykiatriområdet. Regionens offentlige og private virksomheder skal bruge det som afsæt for nytænkning på området mellem social, psykiatri og borgerrettet sundhedsfremme.

Udover de arbejdspladser, sygehuset i sig selv medfører, arbejder kommunen for, at den nye ekspertise bliver en platform for en ny erhvervsklynge inden for sundhedssektoren. Der planlægges en ny vidensbydel, der sammenkæder erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og sygehusene. Det skal være med til at etablere Slagelse som førende vidensby i regionen.

Slagelse by er desuden den største detailhandelsby på Vestsjælland. En af byens store forcer er kombinationen af et stærkt og varieret butiksudbud, en levende og varieret bymidte med flere torvedannelser og handelsgader, og et godt shoppingcenter placeret i selve bymidten. Det gør Slagelse bymidte til et attraktivt udbudspunkt for både kommunens borgere og for mange forbrugere i den sydvestlige del af Sjælland i Kalundborg og Sorø kommuner. I den kommende planperiode vil kommunen konsolidere denne regionale styrke ved yderligere at udvikle bymidten.


Slagelse i international sammenhæng (Kilde: Professor Christian Wichmann Matthiessen, Københavns Universitet)


Kommunens optimale placering i Danmark

 

Vil du vide mere