Søg
Hovedstruktur

Slagelse Kommune
Plan og Erhvervsudvikling
Caspar Brands Plads 6
4220 Korsør
T: 58 57 36 00
E: plan@slagelse.dk

Landområder

Slagelse Kommune består af meget mere end købstæder og små byer.


Landsbyerne
Landsbyerne har mellem ca. 10 og 400 indbyggere. Landsbyerne er præget af landbrugets effektivisering, og de fleste boliger er nedlagte gårde og husmandssteder. Meget af bygningsmassen er oprindelig, og landsbyerne har derfor generelt et stærkt udtryk og en klar identitet. Mange landsbyer har bevaringsværdige sammenhænge og strukturer.

Der er lidt erhverv tilbage i visse landsbyer, men langt de fleste fungerer som bosætningsbyer for pendlere til de større byer.
Der planlægges for en fortsat udvikling i kommunens landsbyer. Udviklingen må generelt kun ske på eksisterende areal, og med en klar afgrænsning mod det åbne land. Det er desuden vigtigt, at kulturarven i landsbyerne bevares, og at udvikling kun sker under respekt for landsbyernes oprindelige udtryk og kulturmiljøværdier.

Store parcelhusudstykninger i tilknytning til landsbyerne vil derfor i mange tilfælde virke uhensigtsmæssigt. Samtidigt er det vigtigt, at der i landsbyerne er højt til loftet og plads til nye tanker, nye boformer og lokale erhverv.
 
Afgrænsede bebyggelser
Der findes 69 afgrænsede bebyggelser i Slagelse Kommune. Bebyggelser har ikke egentlig landsbykarakter, men er ofte husmandsudstykninger langs veje. Bebyggelser betragtes som en del af det åbne land.

I det åbne land ligger gårde og huse jævnt fordelt. Mens jorden dyrkes, landbrugets udvikling har ændret strukturen så langt de fleste bebyggelser i det åbne land er boliger for indbyggere med jobs i de omkringliggende større byer. Mange bebyggelser og enkeltejendomme ligger smukt ved skovbryn eller nær kysten.

En stor boligmasse ligger desuden langs kommunens landeveje, motorvej og jernbane. Boligerne er ofte støjforurenede, og det må forventes at nogle af de mindst attraktive boliger vil komme til at stå ledige. En fremtidig model kan være, at disse boliger nedlægges og nedrives.

Mange steder står der også tomme stalde, lader og lignende. På sigt kan det være en mulighed at understøtte nicheerhverv, oplagsvirksomhed og alternative boformer, men også nedrivninger.

Landdistrikternes udviklingspotentialer og fællesskaber
Landbrugsdrift er kernen i det åbne land.

Liv på landet er en vigtig ressource, som Slagelse Kommune vil understøtte. Kommunens små byer, landsbyer og landdistrikter skal fortsat fungere som hjemsteder for landbrug og mindre virksomheder, bosætningsområder, naturområder og udflugtsmål for både borgere og turister.

Derfor er byrådet optaget af at sikre udvikling af landdistrikterne. Landdistrikterne skal være attraktive, livskraftige alternativer til de større bysamfund

I den kommende planperiode skal der sættes fokus på nærdemokratiet i forbindelse med udarbejdelse af konkrete planer/projekter for udvikling i landdistrikterne. Borgerne skal inddrages i processen, og lokale ildsjæle skal understøttes. Det er derfor lokale initiativer, sammen med kommunal opbakning, der skal sikre udvikling i landsbyer.

Som udgangspunkt ønsker Byrådet, at landsbyernes eksisterende udviklingspotentialer, værdier og fællesskaber udpeges.

Visionerne og fremtidsbillederne for landdistrikterne kunne fx tage afsæt i følgende fællesskaber, hvor bl.a. historien, kulturen og den omgivende natur fremhæves:

1. Natur og fritidsliv, sommerhuse, kyst og turisme.
2. By- og motorvejsbånd med god tilgængelighed til hovedstadsområdet og nærhed til købstæderne.
3. Landbrug og landsbyliv.
4. Øernes herligheder.

Vil du vide mere